Profielschetsen

Van de Thomaskerk te Zierikzee (Gereformeerde kerk, ongeveer 460 leden)

De kerkgemeenschap is zelfbewust, verdraagzaam, zorgzaam en open te noemen. Er vinden veel activiteiten plaats, vaak in het teken van het jaarthema. Dit kan een eigen thema zijn of hetgeen door de PKN wordt aangereikt. Via de Nieuwsbrief en het kerkblad ‘Radar’ wordt de gemeente op de hoogte gehouden van de activiteiten.

De gemeente kent een liturgische traditie waarbij de kerkmuziek en het gebruik van kunst een belangrijke plaats inneemt. In de prediking is verbinding met de actualiteit en het dagelijks leven belangrijk. De geloofsbeleving uit zich in het omzien naar elkaar ondanks soms grote verschillen. De ontmoetingen bij het koffiedrinken na de dienst zijn in tel. In elke kerkdienst is er aandacht voor de kinderen. De Startzondag wordt bij goed weer in de buitenlucht gehouden, deze diensten worden zeer gewaardeerd en hebben dan ook een blijvend karakter gekregen. Ook zijn er ‘Nieuwe Kerk-vieringen’, met onder meer moderne muziek om mensen die aan de rand van de kerk of zelfs daarbuiten staan, te bereiken. De pastorale zorg in de kerk is, vanwege het teruglopende aantal beschikbare ouderlingen, veranderd naar een systeem waarbij de gemeenteleden zélf omzien naar elkaar, als reisgenoot. De voorganger, van wie verwacht wordt dat hij veel persoonlijke contacten heeft met mensen die extra aandacht nodig hebben, coördineert het reisgenotencontact.

De gemeente weet zich kerk in de samenleving, door een sterke diaconale aanwezigheid (rondom ontvangst vluchtelingen, ontmoetingsmiddagen, ZWO-projecten, voedselbank), goede relaties met de andere kerken via het Platform voor de Kerken in Zierikzee en met name de Hervormde Gemeente Zierikzee, maar ook met kerken daarbuiten. Ook is er een goede relatie met de burgerlijke gemeente en partners in het sociale veld. Er is een rijke verbondenheid met inwoners met een verstandelijke beperking.

Het is een kerk in de binnenstad, waardoor veel buitenkerkelijke activiteiten mede door gemeenteleden uitgevoerd worden. Er is een grote pastorie op loopafstand van de kerk en scholen (middelbare- en lagere) zijn eveneens dicht in de buurt. Het voorzieningenniveau van Zierikzee is hoog (Zierikzee is ‘de stad’, op Schouwen-Duiveland).

De Thomaskerk wil hartelijk, herkenbaar en bereikbaar zijn. Een veilige plek voor wie zich kwetsbaar voelt, voor personen van welke genderidentiteit dan ook. Het bevrijdende licht van Christus is haar op veel manieren tot oriëntatie. De Thomaskerk is aangesloten bij de stichting Wijdekerk.

Voor de komende jaren (2024 – 2029) is een beleidsplan gemaakt, dat is in de zomer van 2023 geactualiseerd.

Van een predikant(e) voor de Thomaskerk

Om als predikant de Thomaskerk in Zierikzee goed te kunnen dienen is een ruim hart voor mensen vereist. Liefde voor de Heer van de kerk, voor zijn schepselen en voor hoe de Bijbel vensters opent op het leven.

Een oor voor (kerk)muziek helpt bij het vieren, een oog voor kunst helpt anderen bij het genieten en ontvangen van uitleg (bijv. rondom het symbolisch bloemschikken). Digitale vaardigheid en goede communicatieve vaardigheden zijn daarbij nodig.

De predikant is actief als verbinder. Soms gebeurt dat openlijk, vaak vindt dat ongezien plaats. Mensen verbinden met elkaar, verbinden met Gods aanbod, met hun eigen verloren of verborgen geloofsverhalen, met de samenleving in verschillende gestalten. Die insteek is er dan ook buiten de kerk: Oog hebben voor wat er speelt in eigen stad en in de wereld. In dit verband staat de predikant open voor vormen van samenwerking waarin we zoeken naar mogelijkheden om elkaar te versterken. Daarnaast heeft de predikant oog voor en affiniteit met de ontwikkelingen in de kerk en nieuwe vormen van geloofsbeleving. De predikant is dienaar van het Woord door te investeren in zorgvuldige communicatie; dat voorkomt misverstanden en afstand. De predikant van de Thomaskerk werkt samen met ambtsdragers, vrijwilligers en belangstellenden en nodigt anderen uit om mee te doen. De predikant heeft aandacht voor catechese in de breedste zin van het woord. Wij stellen er prijs op dat hij/zij de catechese voor de oudere jeugd verzorgt. En de predikant stimuleert diverse groepen binnen de gemeente tot een actieve bijdrage. Voor alle niet-professionals geldt in de Thomas het motto ‘doe niet wat je moet, maar doe wat je kunt’. De predikant houdt oog voor de grote lijnen en voldoende continuïteit.