Structuur kerk

Structuur van de kerkelijke organisatie

Om het kerkelijk leven in beweging te houden, is vooral geestkracht nodig. Maar een vorm van organisatie kan niet gemist worden.

Die heeft in de Thomaskerk een zogeheten werkgroepenstructuur. Wat er in de gemeente gedaan wordt, is verdeeld over verschillende werkvelden. In elk werkveld zijn teams, werkgroepen of colleges actief. Elk werkveld is binnen de kerkenraad vertegenwoordigd door een of meer ambtsdragers.

DE KERKENRAAD

In de kerkenraad vertegenwoordigen drie pastoraal ouderlingen het werkveld pastoraat, twee jeugdouderlingen (die samen één ambtsplek vervullen) het werkveld jeugd, vier diakenen het werkveld diaconaat en twee ouderling-kerkrentmeesters het werkveld financiën en beheer.
Daarnaast maken de scriba en de predikant deel uit van de kerkenraad.
Het dagelijks bestuur, het ‘moderamen’ bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en speelt in op wat niet kan wachten tot de volgende vergadering.
Het moderamen bestaat uit de predikant, de scriba, en de voorzitters van de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters.