AANBOD 2023-2024

Thomaskerk Zierikzee
Aanbodkrant seizoen 2023 – 2024
“Ga je mee?”

Over het jaarthema

“Wij doen het net een beetje anders.” De Thomaskerk heeft jarenlang eigen projecten bedacht, terwijl de landelijke kerk jaarthema’s aanbood aan de plaatselijke kerken.
Dat we het komende seizoen wel het landelijk jaarthema, Ga mee!, gebruiken, is een teken van verbondenheid met andere kerken die hetzelfde doen. Bijvoorbeeld met de Hervormde Gemeente van Zierikzee.
Over het jaarthema schrijft de PKN: Als kerken van allerlei achtergrond en geloofsbeleving gaan we met elkaar mee in de richting van Gods goede toekomst. Want “alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat (Efeziërs 3:18-19).”

Maar – de Thomaskerk zou de Thomaskerk niet zijn – we doen het toch net weer een beetje anders. Silas Hulsken heeft het beeldmerk getekend voor het jaarthema. Er was per ongeluk aan hem doorgegeven dat dat Ga je mee? luidt, en hij heeft dat zo in zijn tekening verwerkt. De werkgroep die de Aanbodkrant maakt, vond die verandering eigenlijk best een goed idee. Want Ga je mee? klinkt vriendelijker dan Ga mee!

Het komt misschien vreemd over dat ik iets schrijf over meegaan, terwijl ik zelf heb aangekondigd jullie reisgezelschap te verlaten. Maar de uitnodiging komt van een werkgroep die meer leden heeft dan alleen de predikant. En zowel in Zierikzee als in Dalfsen nemen we elkaar mee in de richting van het beloofde land.

De Aanbodkrant is deze keer iets dunner nu enkele plannen door mijn vertrek niet gerealiseerd zullen worden, maar er blijven nog heel wat activiteiten en kringen over. Misschien dat er in de loop van het seizoen ook extra bijeenkomsten worden georganiseerd waarover dan in de Nieuwsbrief informatie gegeven zal worden. Dus blijven we elkaar uitnodigen: Ga je ook mee?


Ds. Freek Schipper

Thomaskerk, St. Domusstraat 35 – dienst zondags om 10 uur www.ThomaskerkZierikzee.nl

Ga je mee… op kerkenpad?
Wat past er beter bij het jaarthema dan er samen op uit te gaan? Een bijzondere kerk is ons reisdoel. Om beter te weten waar je op kunt letten tijdens de excursie, kan het goed zijn om eerst meer te weten over kerkelijke bouwkunst. Beide activiteiten worden in samenwerking met de Hervormde Gemeente georganiseerd. Ze hangen met elkaar samen, maar er kan ook voor gekozen worden om aan een van beide deel te nemen.

‘Zomaar een dak’? – Presentatie over kerkelijke bouwkunst

“Zomaar een dak boven wat hoofden” heet het in een bekend lied over de kerk. En inderdaad: Jezus is overal in het midden van hen die samenkomen in zijn naam, ook al is het onder een dak van golfplaten. Maar al eeuwenlang vinden christenen het belangrijk om de ontmoeting met God en elkaar een mooi onderdak te bieden.
In deze presentatie wordt getoond hoe de kerkelijke bouwkunst zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld. We wisselen uit hoe we de beslotenheid van een donker romaans kerkje en de hoge ruimte van een gotische kathedraal ervaren. En we maken kennis met opmerkelijke moderne kerkarchitectuur.

Dinsdag 26 september, 19.30 uur
Hal van de Thomaskerk
Leiding: ds. Freek Schipper

Kerkenpad in Oudenbosch
Je zou niet zeggen dat deze kerk in Nederland staat. De verwarring is begrijpelijk, want de Basiliek van de Heilige Agatha en Barbara in Oudenbosch is een verkleinde kopie van de Sint Pieter in Rome. Ook binnen is er veel wat aan ‘de kerk van de paus’ herinnert.
We brengen niet alleen een bezoek aan deze opmerkelijke kerk, maar ook aan het Zouavenmuseum. De zouaven waren vrijwilligers die tussen 1861 en 1870 de pauselijke staat verdedigden tegen de Italiaanse nationalisten. Zij waren herkenbaar aan hun uniform met pofbroek. Die leek op wat mannen van de Algerijnse stam de Zouaven droegen. Van de 11.000 pauselijke zouaven kwamen er ruim 3000 uit Nederland.

Zaterdag 7 oktober 2023, vertrek 13.00 uur vanaf parkeerplaats Hatfieldpark, terug in Zierikzee om ca. 17.15 uur
Bij opgave graag aangeven of je passagiers in je auto mee kunt nemen of dat je mee wilt rijden met iemand anders.
Kosten: Zouavenmuseum 5,- euro (met Museumjaarkaart gratis), Basiliek gratis (openbare rondleiding) of 3,50 euro (audiotour). Bij meerijden bijdrage in de reiskosten.

Ga je mee… naar de film?
De Rooms-katholieke parochie organiseert een filmavond die nadrukkelijk bedoeld is voor mensen van alle kerken.


Des hommes et des dieux

‘Des hommes et des dieux’ (Over mensen en goden) is gebaseerd op een waargebeurde geschiedenis van zeven monniken (de achtste verstopte zich onder zijn bed en wist zo te overleven) die in 1996 zijn ontvoerd door moslimterroristen in Algerije en later zijn vermoord. De broeders wisten dat ze in groot gevaar verkeerden. Toch besloten ze unaniem om niet te vertrekken, en hun lot deemoedig af te wachten. De film laat zien hoe ze tot dat besluit kwamen, in gesprekken met elkaar en door te bidden. Cruciaal zijn de diensten, waarin ze gezamenlijk Psalmen zingen, waarvan de teksten licht laten schijnen op hun lot. De lichamelijke kwetsbaarheid en het lijden van Christus vormen het voorbeeld voor de monniken, waardoor ze op hun post blijven.

Deze film wordt vertoond in het parochiecentrum van de Willibrorduskerk, maar is bedoeld voor mensen van alle kerken in Zierikzee.
Woensdag 20 september, 19:30 uur
Parochiecentrum, Mosselstraat Zierikzee (Achter de Willibrorduskerk, vlakbij parkeerplaats Mosselboomgaard)

Geschiedenis van de kloosters in Zierikzee

De Sint-Lievensmonstertoren, het Gravensteen, de Noord- en Zuidhavenpoort, de Nobelpoort. Zierikzee heeft prachtige historische gebouwen. Bij deze gebouwen en alle locaties waar eens zes kloosters en een begijnhof stonden wordt een korte geschiedenis verteld.

De eerste kloosterstichtingen dateren uit het begin van de dertiende eeuw. Minderbroeders, Predikheren, bernardieten, Zwarte en Grijze Zusters.- honderden jaren hadden zij hun domicilie binnen de stadswallen van Zierikzee. Tijdens de wandeling kunt u genieten van de rustieke straatjes. Het middeleeuws stratenpatroon is vrijwel ongewijzigd gebleven.

We kiezen voor een rondleiding en een lezing, ergens in het voorjaar.

Het boekje zal dan ook te koop zijn.

Rondleiding: 90 tot 120 minuten op een avond in maart, maximaal 12 deelnemers.
Lezing: in de hal van de Thomaskerk.

Data worden later bekendgemaakt.
Rondleiding en lezing door Henk Dalebout.

Het Driekoningenklooster

Ga je mee… naar de gespreksgroep?
Voor wie samen met anderen het geloof wil verdiepen, zijn er verschillende kringen. Soms hebben die een bepaalde doelgroep op het oog, soms zijn ze er voor mensen van allerlei leeftijd en achtergrond.

De Huiskring bestaat uit een aantal gemeenteleden van diverse leeftijden, beginnend bij eind veertig. Ze komen bij elkaar bij een van de leden thuis (vandaar de naam). Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ongeveer eens in de 6 weken is er een ontmoeting, van 19.30 tot 21.30 uur. Eerst is er ruimte voor een rondje ‘Hoe gaat het met je?’ Daarna wordt een onderwerp besproken om het geloof te verdiepen met het oog op het dagelijks leven.


Contactpersoon is Theresia Koelewijn, mail info@theresiakoelewijn.nl
Wil je je aansluiten bij deze groep, dan kun je dat aan haar laten weten.

Lechajim betekent: “Op het leven!” Dat is méér dan ‘Proost!’ op z’n Hebreeuws. De naam van deze kring wijst ons erop dat we gericht mogen zijn op Hem die de Bron van het leven is. De groep bestaat uit mensen van begin 20 tot eind 40. We komen ongeveer eens in de maand bij elkaar. We beginnen om 20.00 uur. Eerst wisselen we uit hoe het met ons gaat; daarna bespreken we allerlei onderwerpen die te maken hebben met geloof en actualiteit.

Wie belangstelling heeft voor Lechajim kan het beste contact opnemen met ds. Freek Schipper, tel. 0111 412230, mail fschipper@zeelandnet.nl
Hij kan ook informatie geven over enkele andere gespreksgroepen in de gemeente. Deelname daaraan vindt plaats in overleg met de betreffende kring.

Bijbelgesprekskring ‘De Kaars’
Aan deze groep wordt deelgenomen door mensen met een verstandelijke beperking, maar bij de gesprekken en activiteiten blijkt juist hoeveel mogelijkheden ze hebben.


‘De Kaars’ wordt begeleid door vrijwilligers uit verschillende kerken, want het is een oecumenische groep.


De naam ‘De Kaars’ verwijst naar de ruimte waar we samenkomen: De Kaersekamer in de Kaersemakerstraat. Maar de naam wijst ook op de kaars die aan het begin van elke bijeenkomst wordt aangestoken. Daarmee wordt verbeeld dat Jezus in ons midden wil zijn.


We doen dit seizoen mee met het jaarthema, maar zeggen en zingen het nèt een beetje anders: “Wie gaat er mee?” In het werkboek staan bijbelverhalen over mensen die elkaar meenemen naar het beloofde land en over mensen tegen wie Jezus zegt: ‘Ga je met Me mee?’


De data: de maandagavonden 18 september 2023, 16 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari 2024, 19 februari, 18 maart, 15 april (knutselen en meer), vanaf 19.30 uur.


Op zondagmiddag 28 april 2024 is er de ‘Kleurrijke dienst’ die wordt voorbereid met de deelnemers aan De Kaars.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met ds. Leon de Borst, telefoon 0111 416025 of 06 2423 8987.

Jongerengroepen (catechisatie)
Samen praten over wat God in jouw leven kan betekenen.


In spel en discussie verkennen wat de Bijbel te zeggen heeft over wat er nu speelt in de wereld. –


Dat heeft zin, én je kunt er zin in krijgen!


Er worden twee groepen gevormd. De ene begint om 19.00 uur, de tweede om 20.00 uur. In een persoonlijke uitnodiging wordt aangegeven bij welke groep je wordt ingedeeld. Daar is vaak van te voren al overleg over geweest.


Dominee Schipper leidt in elk geval nog de eerste twee bijeenkomsten. Die zijn op de dinsdagavonden 3 en 24 oktober.
Hoe het daarna verder zal gaan, wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Activiteiten voor de jeugd en kinderen

Jeugdclub:
Voor de jeugd van 12 jaar en ouder is er een jeugdclub die vanaf dit seizoen samen met de Hervormde Gemeente wordt gehouden. De clubavonden worden gehouden in het jeugdhonk in de Thomaskerk en zijn (tenzij anders aangegeven) op zaterdagavond van 19.30 -21.30 uur.

Op de volgende data is er jeugdclub:

16 september: Startactiviteit (jeugdhonk schilderen)
Zondag 15 oktober: Kennismakingsuitje “Nadere informatie volgt nog”
18 november: Sinterklaasspel
16 december: Eind van de middag decor schilderen samen met de kinderen.
Daarna met elkaar frietjes eten. Aansluitend jeugdclubavond.
13 januari
24 februari
30 maart PaasChallenge
11 mei
22-23 juni Slotweekend

Schrijven jullie de data alvast in de agenda?

Activiteiten voor kinderen:
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd organiseert het Jeugdteam samen met de Kinderdienstleiding jaarlijks een programma met verschillende activiteiten, zoals Sirkelslag Kids, Palmpasenstokken maken en een gezellige afsluiting van het seizoen.Dit seizoen zullen we de Palmpasenstokken weer samen met de kinderen van de Hervormde Gemeente doen en ook zullen we dit seizoen voor het eerst samen een filmmiddag organiseren. Ook Sirkelslag Kids spelen we samen met de kinderen van de Hervormde Gemeente.
Schrijven jullie de data van de verschillende activiteiten alvast in jullie agenda? Verdere informatie volgt per activiteit in de Thomaskinderenapp.

Filmmiddag/-avond samen met de kinderen van de Hervormde Gemeente.
Op zaterdag 14 oktober mogen alle kinderen van de basisschoolleeftijd gezellig, samen met de kinderen van de Hervormde Gemeente, naar een film komen kijken. Uiteraard is er tijdens het film kijken ook nog iets lekkers te eten en te drinken. We gaan in 2 groepen naar een film kijken: groep 1-4 en groep 5-8.

Sirkelslag Kids, samen met de kinderen van de Hervormde Gemeente.
Op zaterdag 11 november mogen de kinderen uit groep 6-8, samen met de kinderen van de Hervormde Gemeente Sirkelslag Kids komen spelen.
Sirkelslag is een laagdrempelig spel om jongeren te betrekken bij activiteiten van de kerk.
Je speelt Sirkelslag als groep in je eigen gemeente. Je speelt tegen duizenden andere kinderen of jongeren uit heel Nederland. Sirkelslag is het spel waar het gaat om creativiteit, actie en teamspirit.

Het thema dit jaar is Ga mee! en sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk.
Pak je tas in, trek goede schoenen aan en ga mee op pad! Wat ga je allemaal tegenkomen onderweg? Durf jij het avontuur aan te gaan en de stap te zetten? Ga mee en ontdek hoe jij het verschil kunt maken!

Schoenmaatjes
Ook dit jaar doet de Thomaskerk mee met de actie van Edukans om kinderen in landen waar het minder goed is, blij te maken met een vrolijk versierde en goed gevulde schoenendoos!
Flyers worden na afloop van de filmmiddag/avond aan de kinderen uitgedeeld en liggen vanaf 15 oktober in de kerk.
De gevulde schoenendozen kunnen op de zondagen 29 oktober en 5 november ingeleverd worden in de Thomaskerk.

Kerstspel

  • Zondag 19 november: na de dienst opgeven als je mee wilt doen met het Kerstspel.
  • Oefenen voor het Kerstspel: op de zondagen: 3, 10 en 17 december, na de kerkdienst.
  • Zaterdag 16 december decor schilderen. De 12+ jeugd komt helpen en na afloop eten we samen frietjes.•
  • Zaterdag 23 december: Generale repetitie.

Kinderleerhuis
Op woensdag 17 januari vindt het Kinderleerhuis plaats voor kinderen uit groep 6-8. We praten dan samen over het Avondmaal en over andere dingen die met geloven in God en samen kerk zijn te maken hebben. Aansluitend eten we met elkaar wat lekkers.

Avondmaalsbrood bakken
Op zaterdag 20 januari gaan we met elkaar het deeg kneden voor het brood dat de volgende dag gebruikt wordt bij het vieren van de Maaltijd van Jezus.
Terwijl het deeg rijst, doen we een leuk spel met elkaar.


Palmpasenstokken maken
Hoe zat het ook alweer met het Paasverhaal? En waarom rijgen we 30 rozijnen aan een ketting, samen met 12 pelpinda’s?
Op zaterdag 23 maart gaan we, net als vorig jaar, samen met de kinderen van de Hervormde Gemeente, een Palmpaasstok maken.
De volgende morgen, zondag 24 maart, op Palmzondag, worden de versierde stokken de Nieuwe Kerk binnengedragen in een gezamenlijke Palmpasenviering van de Hervormde Gemeente en de Thomaskerk.
Hopelijk is er dan weer net zo’n lange optocht van kinderen als afgelopen jaar!

PaasChallenge
Maar liefst 6000 jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar mee met de PaasChallenge. In 2024 is dat op zaterdag 30 maart. Met dit spel leer je de karakters uit het paasverhaal kennen en door middel van allerlei opdrachten ontdek je de betekenis van Pasen. Speel je mee?

Ga mee op ontdekkingstocht door de natuur
Op zaterdag 13 april gaan we met de kinderen op pad, hoe passend bij het jaarthema…
We gaan met elkaar naar kasteel Westhove/Terra Maris. Ieder kind krijgt een rugzakje met daarin opdrachten en materialen. In het naastgelegen bos gaan we daarna aan de hand van de attributen in de rugzakjes samen speuren en ontdekken.

Wie weet wat we allemaal gaan zien…?

Slotactiviteit
Op zaterdag 22 juni gaan we met elkaar, kinderen en jeugd 12+, een gezellige afsluiter van het seizoen beleven. Zet ook deze datum vast in je agenda. Verdere informatie volgt tegen die tijd.

Ga je mee gezellig eten?

In het nieuwe seizoen krijgt u/krijg je weer de gelegenheid om samen met anderen te eten. Een lunch of diner, dat maakt niet uit, het mag een gewone pot zijn. Samen eten is verbindend, het maakt het eten smaakvoller, je waardeert wat de ander voor je klaargemaakt heeft en het is een goede manier om andere gemeenteleden tijdens de maaltijd wat beter te leren kennen.

Gezellig met andere volwassenen tafelen, delen waar je mee bezig bent en de kinderen bij elkaar met een lekker hapje en een spelletje. Ook dit is een manier van kerkzijn!

Je kunt een of meer personen bij je thuis uitnodigen, maar het is ook fijn om een keer niet zelf te hoeven koken en bij iemand anders aan tafel aan te schuiven.


Op de antwoordkaart kun je opgeven met hoeveel personen je bij iemand wilt eten of hoeveel personen je bij je thuis uit wilt nodigen. In het najaar krijgt je daarover bericht.

Ga je mee wandelen?

Samen wandelen biedt een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Een bijbelverhaal biedt gespreksstof voor onderweg. Maar hoe verrassend kan het daarnaast zijn om gemeenteleden die je van gezicht kent, op deze manier nader te leren kennen? Je kunt je alleen opgeven, maar ook anderen vragen: “Ga je mee?”

Datum 17 april, tijdstip in overleg.

Wandeling door de Manteling

Ga je mee?’ vragen we ook letterlijk aan iedereen, jong en oud, om deel te nemen aan een wandeling door de Manteling, tussen Oostkapelle en Domburg. Voor wie het niet kent; het is een prachtig bos, ooit aangelegd als park door de kasteelvrouwe van kasteel Westhove. In mei bloeien de rododendrons, dus dat leek ons een mooie tijd. De wandeling duurt ongeveer een uur en is goed te doen voor mensen met een rollator. Na afloop drinken we dan een kopje koffie, thee of fris bij het museum.

Zaterdag 11 mei om 13.00 vertrek vanaf parkeerplaats Hatfieldpark. Van daaruit rijden we naar de parkeerplaats van kasteel Westhove (tussen Oostkapelle en Domburg).

Bij opgave graag aangeven of je passagiers in je auto mee kunt nemen of dat je mee wilt rijden met iemand anders.
Reiskosten voor meerijders in overleg met de chauffeur.

Van de activiteiten in de Seizoenskalender staat alleen de eerste datum vermeld!

Aanmelden kan via de antwoordkaart
of via www.thomaskerkzierikzee.nl