Algemene informatie

De meeste kerkdiensten van de Thomaskerk vinden plaats op zondag, de eerste dag van de week, omdat het op die dag was dat Jezus opstond uit de dood. We brengen ons te binnen hoe God naar mensen omziet en hoe wij mens mogen zijn in het spoor van Jezus. Hij heeft met zijn levensstijl zichtbaar gemaakt hoe God zijn schepping trouw blijft. We leggen aan God en aan elkaar voor wat we op het hart hebben. We lezen uit de Bijbel, waarin we Gods Woord voor ons leven vinden, en luisteren naar de uitleg daarvan.

Kinderen in de kerkdienst

Kinderen nemen in onze kerk een bijzondere plaats in. Letterlijk en figuurlijk. Ze hebben voorin de kerk hun eigen plek: Krukjes door hen zelf geschilderd in de kleuren van het kunstwerk. Daarop gaan ze zitten als de voorganger een gesprekje met hen voert.

Er zijn enkele diensten, zoals de overstapdienst en de dienst met het kerstspel die vooral op kinderen zijn afgestemd.

Kinderdienst

Om kinderen die op de basisschool zitten goed te kunnen bereiken met de bijbelverhalen en de toepassing daarvan, gaan ze tijdens de bijbellezingen en de overdenking naar een eigen ruimte voor hun eigen dienst. Ze krijgen hier een uitleg die op hen gericht is. De leiding van de kinderdienst werkt met de methode ‘Kind op Zondag.’

De leiding van de kinderdienst krijgt informatie en toelichting van de predikant.

Crèche

Om ouders van jonge kinderen in de gelegenheid te stellen om naar de kerk te komen is er elke zondag crèche boven in de ruimte van het jeugdhonk. Hier kunnen de kleintjes gezellig spelen. De coördinatie van de crèche wordt verzorgd door Rineke Hamstra (tehamstra@gmail.com, 06 1148 3231). Wie mee wil draaien als volwassene of jeugd kan met haar contact zoeken.

Uitzending van de dienst

De kerkdiensten worden door ons technisch team opgenomen en uitgezonden. Als u ernaar wilt kijken via Kerkomroep.nl, voer dan in het zoekvenster ‘Zierikzee’ in en klik op ‘Zierikzee, Geref. Thomas Kerk’.

Als u ernaar wilt kijken via youtube.com, voer dan in het zoekvenster ‘thomaskerk zierikzee’ in.

Gebruik van de beamer

De tekst van de bijbellezingen, en de tekst en muziek van de liederen worden met hulp van een beamer geprojecteerd op een scherm dat naast de preekstoel hangt.

De vertaling die meestal wordt gebruikt, is de NBV21, maar dankzij de beamer kan er ook meegelezen worden met andere vertalingen.

We zingen vooral uit het Liedboek (‘Zingen en bidden in huis en kerk’), maar er kunnen ook liederen uit andere bundels worden geprojecteerd.

De beamer biedt de mogelijkheid om afbeeldingen en filmpjes te laten zien. Die kunnen het gesprek met de kinderen, de verkondiging of bijvoorbeeld een toelichting bij een diaconaal doel ondersteunen.

Muziek en koren

Muziek en zang zijn belangrijke elementen in onze kerkdiensten.

De samenzang wordt begeleid door de organist op het veelzijdige Van Vulpen-orgel (1960). Dhr. Mar van der Veer is onze ‘eigen’ organist. Het orgel wordt echter ook vaak bespeeld door anderen.

Mar is ook de dirigent van Con Spirito. Dit koor telt leden van binnen maar ook van buiten de Thomaskerk. Het wordt uitgenodigd om te zingen in bijzondere diensten van onze gemeente, zoals met Kerst, Pasen, Pinksteren en de bevestiging van ambtsdragers. Zie ook www.conspiritozierikzee.nl.

Heeft u belangstelling om mee te zingen bij Con Spirito, dan kunt u contact opnemen met Sjoerd Ennenga, mailadres: ennenga@zeelandnet.nl, telefoonnummer: 0653802828. De repetities zijn op maandagavond om 19:30 uur in de Thomaskerk.

Ook ensemble Waisisi werkt enkele keren per jaar mee aan kerkdiensten. Het is een kleine, maar fijne groep vrouwen. Aanwas is van harte welkom. Waisisi repeteert op vrijdagavond om 19:30 uur in de Thomaskerk.

Informatie kan ingewonnen worden bij de dirigent, Mar van der Veer, via

 marmuziek@gmail.com of bij de contactpersonen Esther van der Schee en Suzan Hanse via info@waisisi.nl

Doop

Bij de doop vieren we hoe God zich met een mens wil verbinden. Het water op het voorhoofd is teken van vergeving en leven, ons door God aangereikt nog voor wij voor hem kunnen kiezen. Meestal wordt de doop bediend aan jonge kinderen, maar ook wie op latere leeftijd de weg van Jezus wil gaan, kan gedoopt worden.

Er zijn geen vaste doopzondagen; de doopdatum wordt in overleg met de predikant vastgesteld. De dienst wordt voorbereid in een gesprek van de predikant met de doopouders.

De Maaltijd van de Heer

In onze gemeente vieren we de Maaltijd van de Heer (ook wel het Heilig Avondmaal genoemd) vijf maal per jaar in de ochtenddienst. Dit gebeurt dan terwijl men in de bank zit. Op Witte Donderdag wordt de Maaltijd gevierd in een grote kring.

Allen die de Heer liefhebben zijn tot Maaltijd genodigd. Ook kinderen en gasten zijn van harte welkom. Bij het jaarlijkse Kinderleerhuis krijgen de kinderen uitleg over het Avondmaal.

Er wordt geen wijn, maar druivensap gedronken. Dit omdat er ook kinderen aan de Maaltijd van de Heer deelnemen en omdat sommige volwassenen geen alcohol mogen gebruiken. Voor ieder die deelneemt, is er een apart bekertje.  Dit met het oog op de hygiëne. De bekertjes worden aangereikt op een tray met uitsparingen.

In speciale gevallen (bijvoorbeeld bij ziekte of kwetsbare gezondheid) bestaat de mogelijkheid thuis het Avondmaal te vieren. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de scriba, gedurende de vacante periode.

Enkele malen per jaar vinden, in samenwerking met de Hervormde Gemeente en de Christelijke Gereformeerde Kerk, gezamenlijke vieringen van het Avondmaal plaats in zorgcentrum Borrendamme en zorgcentrum De Wieken.

Huwelijksbevestiging

Twee mensen komen na hun huwelijkssluiting op het gemeentehuis naar de kerk, omdat ze niet alleen voor elkaar gekozen hebben maar zich ook zelf gekozen weten.

Ook twee mannen of twee vrouwen die in liefde en trouw een verbintenis voor het leven aangaan, kunnen daarop de zegen van God ontvangen.

Neem bijtijds contact op met de predikant om de dienst samen voor te bereiden.

Belijdenisdienst

De Thomaskerk kent nauwelijks meer de traditie van een belijdenisdienst als afsluiting van enkele jaren jongerencatechese. Mensen maken vaak op wat latere leeftijd een bewuste keuze voor God. Een manier om die te bevestigen en openlijk te vieren is dan het doen van belijdenis: in een kerkdienst uitkomen voor het geloof en ‘ja’ zeggen tegen God. Als er meer mensen zijn, die zich daarop willen voorbereiden, kan er een groepje gevormd worden. In een aantal bijeenkomsten staan geloofsonderwerpen centraal; in een of twee slotgesprekken wordt de dienst ingevuld.

Heb je hier belangstelling voor, neem dan contact op met de predikant.

Dienst van Woord en Gebed na een overlijden

Voordat iemand begraven of gecremeerd wordt, komen we bijeen om troost te zoeken en God te danken voor wat ons in het leven van deze mens geschonken is.

In een persoonlijk gesprek ontmoeten predikant en familie elkaar. Gevoelens en verhalen worden gedeeld; de dienst wordt voorbereid. Wie er een predikant bij betrekt, weet dat die God en zijn Woord troostend ter sprake zal brengen. Maar dat hoeft zeker niet ten koste te gaan van de eigen bijdrage van de familie.

De dienst kan plaatsvinden in de Thomaskerk, maar ook elders, bijvoorbeeld in een aula. Gedurende de vacante periode staat Joëlle Kooman ons bij voor het crisispastoraat. Zij is goed bekend bij de leden van de kerk. Haar inzet wordt afgestemd via de scriba.

Enkele van de diensten in de loop van het kerkelijk jaar

Dienst met kinderkerstspel

Op de vierde zondag van Advent staat de dienst in het teken van een kerstspel dat de kinderen hebben ingestudeerd. Het thema sluit vaak op een speelse manier aan bij het jaarthema.

Oecumenische en gezamenlijke diensten

De Volkskerstzangdienst en de Oecumenische dienst in de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen worden georganiseerd door het Platform voor de Kerken in Zierikzee. Ze vinden plaats in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Die kerk hoort niet meer bij een plaatselijke gemeente en is een soort stadsgehoorzaal geworden, maar er kunnen nog steeds kerkdiensten worden gehouden.

De diensten op Oudejaarsavond, Palmpasen en Hemelvaartsdag worden gehouden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de gewone Hervormde Gemeente en de Thomaskerk. In overleg vinden er in de loop van het jaar ook andere gezamenlijke diensten en kanselruildiensten plaats.

Diensten in de Stille Week

De diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (de Paaswake) vormen een eenheid. Ze hebben vaak een overkoepelende thematiek en vormgeving. De liturgieën staan in een speciaal boekje. De liturgiecommissie bereidt deze diensten voor.

Kleurrijke dienst

Op een zondagmiddag in het voorjaar wordt een dienst gehouden waarbij de belangrijkste doelgroep mensen met een verstandelijke beperking zijn. De dienst wordt voorbereid met bijbelgespreksgroep De Kaars. Ook het Platform voor de Kerken en de Hervormde Gemeente zijn bij deze dienst betrokken.

Nieuwe Kerkvieringen

Drie keer per jaar vindt er in de Nieuwe Kerk een dienst plaats die anders dan anders is. Die is goed toegankelijk voor jonge mensen en voor wie niet vertrouwd zijn met kerk en geloof. Maar in de praktijk blijkt dat ook anderen zich aangesproken voelen. Er treden bands of koren op. De preek is kort of bestaat uit een serie ‘doordenkers’. Er wordt veel gebruik gemaakt van audiovisuele middelen en popmuziek-met-diepgang. De werkgroep Nieuwe Kerkvieringen zorgt voor de voorbereiding.

Overstapdienst

Eind juni, begin juli nemen achtstegroepers afscheid van de kinderdienst en worden ze uitgenodigd om – na de zomer – deel te nemen aan de jongerencatechese. In de overstapdienst wordt ook stilgestaan bij andere veranderingen in hun leven, zoals de uitdagingen van de middelbare schooltijd. De dienst heeft een speels karakter en wordt voorbereid met de overstappers.

Startdienst

Op de startdag – meestal de derde zondag in september – wordt het nieuwe seizoen feestelijk ingeluid. Het nieuwe jaarthema is meestal ook het thema van de startdienst en de andere activiteiten op die dag. Een werkgroep neemt de organisatie op zich.

Bevestiging van ambtsdragers

Wie diaken, ouderling of ouderling-kerkrentmeester worden, ontvangen een zegen bij de bevestiging in het ambt. De dienst wordt samen met hen voorbereid en vindt meestal plaats op de laatste zondag van september.

Gedachtenisdienst

Als een gemeentelid is overleden, wordt een kruisje met zijn of haar naam bevestigd op het zogeheten gedachteniskleed. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november, wordt dit kleed naast de preekstoel gehangen. De namen worden een voor een uitgesproken, een kaars wordt aangestoken, het kruisje wordt overhandigd samen met een roos. Daarna is er voor ieder die dat wil, de gelegenheid om een lichtje aan te steken bij het gedenken van anderen die zijn overleden. Zo scheppen we ruimte voor verdriet, maar ook voor de troost dat God nog intenser denkt aan wie ons ontvallen zijn dan dat wij dat doen.