Nieuwsbrief

Zondag 21 april – zaterdag 4 mei 2024

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen of gaan naar Overzicht kerkdiensten .


Gemeenteberaad

Donderdag 18 april om 19.45 uur is er Gemeenteberaad. De financiële stukken zullen worden toegelicht en de stand van zaken rondom het beroepingswerk zal aan de orde komen. Wij hopen, juist
in deze vacaturetijd, velen van u te mogen begroeten. Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie en thee.

Namens de kerkenraad,
Trees Kakebeke


Gesprekskringen

Ook in de vacaturetijd gaan de gesprekskringen gewoon door. Er is aan de deelnemers gevraagd om iets over hun kring te vertellen.


De huiskring

De huiskring bestaat uit mensen van diverse leeftijden. We komen bij elkaar bij een van de leden thuis. Op dit moment zijn er 11 leden. Dat betekent een volle huiskamer… Dat betekent dat groei van het aantal leden beperkt moet blijven.
Er wordt gestart om 19.30 uur met koffie of thee en wat lekkers erbij! Ondertussen praten we elkaar bij over hoe het met je gaat. Eén van de leden heeft zich verdiept in een onderwerp en met elkaar spreken we over dit onderwerp.
Informatie over onze huiskring kunt u vragen aan Arie & Coby Bakker ariecoby@gmail.com

Op de volgende data staat een huiskring gepland Donderdag 25 april en op donderdag 20 juni
Arie & Coby Bakker


Gespreksgroep Lechajim

Wij komen op 7 mei nog een keer samen. Aan het eind hopen we nog met elkaar uit eten te gaan.
Op 16 mrt. zijn we naar Sela in Dirksland geweest.

Constans Leenheer


Gesprekskring Ichtus

Wij komen elke eerste donderdag van de maanden september tot mei bij elkaar, dit is bij 1 van de leden thuis in Zierikzee. Tot nu toe zijn er 7 leden, we starten om 19.30 uur. We beginnen met koffie of thee en een gesprekje vooraf, iedereen mag wat delen als hij of zij dat wil.
Het laatste jaar gebruiken we een thema uit het blad “Open Deur” als leidraad voor de bespreking, dit is een maandblad over vragen van geloven en leven voor mensen binnen en buiten de kerk.
Er is ook een site: www.open-deur.nl. Om 21.00 uur ronden we de bespreking af om daarna nog een gezellig samenzijn te hebben, dan zijn we rond 22.00 uur klaar. Het zijn onderwerpen waarbij de Bijbel open gaat. Elk lid van de kring, als men dat wil en kan, verzorgt een bespreking en heeft dan de leiding van die avond.

André en Rianne Leenheer


Heilig Avondmaal bij gemeenteleden thuis

Graag willen we dit nog een keer onder uw aandacht brengen. Het is ons allen bekend dat er gemeenteleden zijn
die door omstandigheden niet meer naar de kerk kunnen komen. Zij missen daardoor niet alleen het samen zingen, samen bidden en de verbondenheid met elkaar als gemeente, maar ook de viering van het Heilig Avondmaal wordt dan gemist.

Binnen de kerkenraad hebben we eer met elkaar over gesproken en nu willen we graag die gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen de gelegenheid bieden om het Heilig Avondmaal thuis te vieren. Dit kan dan op de zondagen dat er in de Thomaskerk een dienst is waarin het Heilig Avondmaal gehouden wordt. Misschien kan het met een aantal mensen samen,
maar het kan natuurlijk ook individueel. Omdat het Heilig Avondmaal gelijktijdig met de dienst in de Thomaskerk plaatsvindt is het niet echt noodzakelijk dat er dan een ambtsdrager bij aanwezig is.
Het uitdelen van brood en wijn kan bijvoorbeeld ook door een reisgenoot of een gemeentelid gebeuren.

Mocht u hier gebruik van willen maken dan horen wij dit graag en dan gaan wij ons best doen om dit mogelijk te maken. U kunt dit melden bij de scriba:
tel. 416389 / 06 13548859 of via e-mail: scriba@gereformeerdzierikzee.nl

De eerstvolgende dienst waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt is zondag 12 mei.

Namens de kerkenraad,
Trees Kakebeke


Op de laatste dia van de PowerPoint die in kerkdiensten geprojecteerd wordt, is de QR-code te zien die gebruikt kan worden om langs digitale weg geld voor de collecten over te maken.
Sommige kerkgangers geven er de voorkeur aan op die manier een bijdrage te doen. Maar het lukt hun niet altijd die geprojecteerde code goed te scannen. Daarom zal er voortaan ook een QRcode in de ontmoetingsruimte te zien zijn, op het tafeltje waar ook de kaarten voor de groet uit de gemeente liggen.De diensten op YouTube kunnen o.a. gevonden worden door op de website www.thomaskerkzierikzee.nl onderaan het menu Informatief te klikken op het logo van YouTube. Bij YouTube kan de ondertiteling ingeschakeld worden dan: radertje rechtsonder aanklikken, dan ondertiteling en Nederlands. De computer van YouTube begrijpt alleen niet altijd goed wat er gezegd wordt…

Helaas zijn er af en toe weer storingen in de uitzendingen van kerkdiensten. Die zijn beslist niet aan ons technisch team te wijten. De oorzaak ligt op landelijk niveau, bij de ondersteunende bedrijven. Daar wordt gewerkt aan verbetering en achter de schermen van de Thomaskerk wordt druk overlegd wat we ermee aan moeten. Een compliment is op zijn plaats voor de mensen die de PowerPoints maken, zondag aan zondag en vaak ook tussendoor aan de knoppen zitten om iedereen thuis in de gelegenheid te stellen de diensten mee te beleven.


LEVEN IS MEELEVEN…

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA…

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar
scribascriba@gereformeerdzierikzee.nl