Kerkblad Radar

BIJZONDERE DIENST

Op 26 mei a.s. is er weer de jaarlijkse bijzondere dienst met kleurrijke mensen. Deze keer in de Thomaskerk. De dienst begint om 5 uur, maar vanaf 4 uur is er inloop met koffie thee en wat lekkers. Wees welkom!

Het thema van de dienst is het jaarthema: ‘Ga je mee?’.
Voorganger is ds. Leon de Borst, Mar v.d. Veer bespeelt het orgel en ook leden van gespreksgroep ‘De Kaars’ verlenen hun medewerking.

Na de dienst is er voor de doelgroep een maaltijd met soep en broodjes.


Groene vingers gezocht!

Nu het voorjaar is geworden vragen de kerktuinen (pastorie en kerk) weer om onderhoud. Dus zoeken we, liefst twee personen, die dit werk willen voortzetten. Hebt u minder groene vingers, maar wel enthousiasme, kunt u altijd voor vragen terecht bij Jaap Lodders, die tevens bereid is mee te denken en mee te werken in de tuin.

Opgeven bij: Hans Elfferich (0111-850606)
Leo Schults (0111-414472)

Commissie van Kerkrentmeesters


Signalen voor de tijd na Pasen

In de vorige Radar schreef ik signalen voor de 40- dagentijd op weg naar Pasen. Het was een tijd van beproeving, opdat ons geloof weerbaar wordt. Opdat we leren omgaan met het leed in de wereld en in ons eigen bestaan. In de overtuiging dat Jezus ons daarin is voorgegaan en dat wij ons door Hem gedragen weten. Dat Zijn tijdelijke leven op aarde niet zinloos is geweest, maar met Pasen een nieuwe dimensie krijgt van eeuwigheidswaarde.

De 40 dagen vóór Pasen begonnen met de As-woensdag op 14 februari. De 40 dagen na Pasen eindigen met de Hemelvaartsdag, op donderdag 9 mei. Ieder jaar verschillen deze data, omdat Pasen berekend wordt op de maanstand. Pasen vieren we op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Maar ook al verschillen de data op en rond Pasen, de 40-dagentijd blijft dezelfde eenheid.

De 40 dagen na Pasen kunnen ons overtuigen van de dynamiek van de Opgestane, die dezelfde is als de gekruisigde. De stem van de overkant, die ons nu tegemoet komt in plaats van ons voorgaat. De Opgestane laat zich herkennen. Hij bemoedigt zijn volgelingen om de nieuwe realiteit te verkennen die met Pasen begonnen is, voorbij de doodsangst. Totdat Hij op de 40e Paasdag opnieuw afscheid neemt. Nu niet afgedaald in het graf, maar opgevaren ten hemel. Totdat Hij wederkomt op de jongste dag.

De eerste zondag na Pasen heet in de volksmond ‘Beloken Pasen’. Het Paasluik bij het altaar gaat weer dicht op de achtste Paasdag, maar de deur van ons hart gaat open. De leerlingen zijn, volgens Johannes 20,19-29, opnieuw bijeen in een gesloten huis. Uit angst voor vervolging, maar tegelijk al vol Paasvreugde. In deze herkansing wordt de ongelovige Thomas ook overtuigd van de hemelse vrede van de Opgestane, die deuren opent. Daarom wordt ieder van harte welkom geheten in onze Thomaskerk. Opdat we, met Thomas, opnieuw geboren worden. Deze zondag heet ook wel de zondag van de ‘pasgeboren kinderen’, ‘Quasimodo Geniti’.

De tweede zondag na Pasen heet de zondag van de ‘Barmhartigheid’, ‘Misericordias Domini’. Dan klinkt in Johannes 21: 15-23, de barmhartigheid van de Heer door in de vergeving van Petrus. Nadat hij, tijdens het verhoor, Jezus driemaal verloochend heeft, geeft hij zich nu tot driemaal over aan de barmhartigheid van de Opgestane. En krijgt Petrus de verantwoordelijkheid van de pastorale taak voor de geloofsgemeenschap

Op de derde zondag na Pasen klinkt de Paastoon nog hoog door met de juich-zondag ‘Jubilate’. Dan luisteren we met de kerk van de oecumene naar de gelijkenis van de goede Herder, die zijn leven geeft voor de schapen, volgens Johannes 10: 11-16. Ook voor andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Deze herder is volkomen betrouwbaar en geloofwaardig. Op Hem kan ieder zich beroepen in het pastoraat. Hij wordt herkend aan zijn stem. Vanaf nu ontvangen de Avondmaalsgesprekken van Jezus hun eeuwigheidswaarde voor de toekomst.

Op de vierde zondag na Pasen zingen we de lofzang op zondag ‘Cantate’. De jubel verstilt en rijpt tot een lied, aldus Willem Barnard. Dan klinkt de gelijkenis van de ware wijnstok, die vrucht zal dragen, volgens Johannes 15: 1-8. Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, zullen jullie veel vruchten voortbrengen. Dan zullen jullie het lang uitzingen.

Op de vijfde zondag na Pasen verstilt het lied tot een gebed op zondag ‘Rogate’. Dan wordt de hemelse liefde gekoppeld aan het doen van de geboden op aarde, volgens Johannes 15: 9-17. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. In het gebed worden we opgedragen tot vriendschap met God, opdat we weten wat we zullen vragen en ontvangen. Dan volgt op de 40e Paasdag de Hemelvaartsdag, volgens Lucas 24: 51 en volgens Handelingen 1: 1-11. Jezus neemt afscheid met de zegende handen over zijn volgelingen. Zijn laatste woorden luiden: Blijf in de stad Jeruzalem tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. En engelen waarschuwen hen om niet naar de hemel te blijven staren.

De zesde zondag na Pasen heet ‘Wezenzondag’. Het is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. De leerlingen voelen zich even verweesd, maar Jezus heeft hen bij het leven voorzegd, dat Hij hen niet als wezen zal achterlaten. Integendeel, in zijn hogepriesterlijk gebed, volgens Johannes 17: 14-26, bidt Jezus om bescherming van zijn volgelingen in de wereld. En om eenheid, opdat de wereld zal begrijpen wat Gods zending inhoudt.

Tenslotte volgt op de zevende zondag na Pasen de Pinksterzondag. De 50e dag na Pasen, tien dagen na Hemelvaartsdag. De Zoon Jezus is verenigd met de Vader in de hemel. Dan wordt de heilige Geest als nieuwe Energie geschonken aan zijn volgelingen op aarde. Om een nieuwe geloofsgemeenschap te vormen. Wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, volgens Johannes 14,8-17. Lucas beschrijft het in geuren en kleuren in zijn tweede boek, Handelingen 2.

Piter Goodijk


Applaus voor onszelf
Op de eerste Paasdag hebben we met elkaar een prachtige en feestelijke dienst gevierd. Tijdens de dienst klonk al even een applaus voor de mooie bijdrage van Waisisi. Zelf was ik ouderling van dienst en mocht ook het paasevangelie lezen. Maar ik had nog een rol en die pakte ik niet, vol van deze dienst had ik die tegenwoordigheid van geest niet; dat realiseerde ik mij toen het moment voorbij was en daar heb ik nog dagen spijt van gehad. Ik probeer het nu nog een beetje goed te maken. Natuurlijk had ik na afloop van de dienst even naar voren moeten springen, nog even die mooi-gevulde kerkzaal in kunnen kijken en onze dank moeten uitspreken aan Mar en Waisisi voor de mooie paasboodschap en de prachtige liederen; dan had het applaus vast nog even en zelfs luider geklonken.
Dan had ik ook even kunnen bedanken voor de diensten in de stille week. Ds. Josée vd Putte kreeg de schikking als dank voor het leiden van die diensten maar die waren er niet geweest zonder de inspanningen van veel gemeenteleden: de liturgiecommissie die mede de diensten heeft samengesteld en ook een paasgroet verzorgde; de verzorging van het drukwerk en de mensen van het beamteam, de bloemengroep die de bijzondere schikkingen in de hele 40-dagentijd heeft verzorgd.
En dan had er weer een applaus geklonken. Op papier kan ik nu nog even verder gaan met het uitspreken van waardering. Rondom de diensten zijn er natuurlijk nog meer mensen actief: de kosters, koffieschenkers, leiding van de kinderdienst en de crèche, het kerkvervoer, het regelen van voorgangers en organisten.
Maar ook buitenom de kerkdiensten zijn er activiteiten en blijven we elkaar ontmoeten bij ‘Tijd voor elkaar in de Thomas’, in gesprekskringen, en bij de catechisatie.
Het omzien naar elkaar gaat ook door in het reisgenotencontact en het pastoraat door Joëlle Kooman en de pastoraal ouderlingen.
De organisatie blijft draaien door de inzet van onze ambtsdragers en kerkrentmeesters.
Het lijkt normaal dat het allemaal gewoon doorgaat, ook in een periode waarin we geen eigen voorganger hebben, maar vanzelfsprekend is het natuurlijk helemaal niet.
Het gaat allemaal door omdat wij dat als gemeenteleden van de Thomaskerk belangrijk vinden en ons er voor willen inzetten.
En daarom: applaus voor onszelf !

Jos Maassen


BEDANKJE VOEDSELBANK

In de week van bidstond voor het gewas en arbeid heeft de Thomasgemeente weer drie kratten vol fruit ingezameld voor de Voedselbank op Schouwen – Duiveland. Een variatie van vruchten. Ik kan u vertellen dat de mensen graag deze vorm van vitamientjes hebben meegenomen.
Mede dankzij uw bijdrage hieraan blijft het mogelijk om aan onze medemensen op Schouwen – Duiveland wekelijks producten voor hun eerste levensbehoefte te verstrekken.
Namens de Voedselbank SchouwenDuiveland hartelijk dank.

Joop Bijl