Radar

Gastvrouwen en gastheren gezocht

Iedere zondagmorgen wordt u bij de ingang van de Thomaskerk verwelkomd door twee gastvrouwen en/of gastheren.
Hoe fijn is dit, zeker voor de mensen die misschien voor de eerste keer bij ons in
de kerk komen. Er is een groepje gemeenteleden die dit met heel veel plezier doen. Maar helaas zijn er in de afgelopen periode een paar mensen afgehaakt. Het is nu helaas wel een klein groepje geworden.
Graag zouden we het aantal gastvrouwen/gastheren willen uitbreiden. Het is maar een kleine taak om uit voeren: om plm. 9.30 uur wordt u dan in de kerk verwacht en dan mag u iedereen een goede morgen wensen, welkom heten en eventuele gasten, indien nodig, wegwijs maken.

Als u belangstelling heeft kunt u zich opgeven bij Trees Kakebeke,
tel. 416389, e-mail: scriba@gereformeerdzierikzee.nl


SIGNALEN – Levende woorden “Zegt dat jullie nog iets: Christus was rijk, maar Hij is arm geworden om ons rijk te maken ?” Een ongewone vraag op een bijeenkomst van pastores.
In de loop van een jaar kan ik heel wat ontmoetingen met collega’s meemaken: landelijke van de predikantenbond, cursussen in Doorn of elders, de werkgemeenschap in de regio. De samenkomsten vind ik niet allemaal even geslaagd. Het gebeurt zo gemakkelijk dat men zich verschuilt achter klaagzangen over tochtige pastorieën, stoere verhalen over het aantal catechisanten
of het etaleren van belezenheid. Soms wordt de bijeenkomst geopend met een lange preek die bedoeld lijkt om de anderen te imponeren.
Maar die ochtend ging het anders. De collega die de opening verzorgde, las één vers, 2 Korintiërs 8: 9. Daarin staat: “U kent de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Hij was rijk, maar voor u is Hij arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.” De eenvoudige vraag bij deze tekst was wat deze woorden ons persoonlijk
te zeggen hebben.
Nu beseffen we als theologen dat er achter die tekst een hele wereld schuilgaat. In de woorden over Gods Zoon die eerst rijk was en toen arm is geworden, zou je een toespeling kunnen zien op de gedachte dat die Zoon er al een eeuwigheid was, lang vóór Hij in Bethlehem ter wereld kwam. Hij was eerst bij God in de hemel, maar heeft de goddelijke rijkdom opgegeven om een arm mensenkind te worden.
Op die gedachtegang zijn allerlei dogma’s gebaseerd. Het was voor sommige collega’s misschien verleidelijk om termen te lanceren als incarnatie en pre-existentie, de Logos asarkos en de Logos ensarkos…
Maar dat gebeurde niet. Iedereen had goed gehoord, dat de vraag niet was ‘wat weet je erover?’ maar ‘wat zegt het je persoonlijk?’ En toen de eerste zich kwetsbaar durfde op te stellen, volgden de anderen.
Er klonken uitspraken als “Het raakt me diep dat God zo van ons heeft gehouden dat Hij er mens van is geworden.” Iemand uitte zijn verwondering over de mogelijkheid om God zelf te herkennen in Jezus, een
mens als wij. Ook werd er gezegd: “In de tekst treft me hoe Jezus bewust en vrijwillig de keuze heeft gemaakt om alles op te geven voor ons.

Wat een moed!” Een van ons vertelde over een moeilijke periode die hij had doorgemaakt waarin hij soms het zicht op God had verloren, maar God nooit het zicht op hem.

Dogma’s hebben een slechte naam. Velen hebben er een afkeer van. Dat is wel te begrijpen. Al te vaak hebben
theologen de indruk gewekt dat zij Gods geheimen in een formule konden vangen. Al te vaak zijn de dogma’s gebruikt als meetlat om te bepalen of iemand goed genoeg geloofde. Maar oorspronkelijk zijn ze niet bedoeld om God en mensen te begrenzen. Integendeel: ze willen juist ruimte geven. Het zijn de lijnen van een groot speelveld. Op dat veld bewegen we ons rond dat wat God over zichzelf vertelt in de Bijbel. De lijnen zorgen ervoor dat we
ons daarbij oriënteren op Jezus, maar ze laten ons veel vrijheid.
Dogma’s zijn onder woorden gebracht, omdat het soms beter is om in ieder geval íets te stamelen over Gods liefde dan om die te verzwijgen.
Ze zijn gegroeid uit indrukwekkende ervaringen met Hem.

Gelukkig ontstaan zulke ervaringen ook in onze tijd. Zelfs bij mensen die door hun studie en beroep wel eens vergeten de luiken open te zetten voor de Heilige Geest. Er ontstaat weer ontvankelijkheid doordat de Heer een levende God is. Hij gaat de bijbelteksten en dogma’s te boven, maar raakt ons ook telkens weer zó dat we wel over Hem moeten vertellen. Gods Woord is mens geworden en uit zich juist daarom keer op keer in menselijke woorden.

Ds. Freek Schipper


OPROEP vanuit de ledenadministratie

Het is de bedoeling om aankomend voorjaar een nieuwe ledengids uit te brengen.
Natuurlijk willen we dan zo actueel mogelijk zijn met de ledengegevens.
Zijn uw gegevens recent gewijzigd en heeft u dit nog niet eerder doorgegeven, dan is dit het moment om het alsnog te melden bij het Kerkelijk Bureau.
Bijvoorbeeld als uw telefoonnummer is gewijzigd na de vorige ledengids (nov 2017), geef dan even het nummer door waarmee u vermeld wil worden.

Verder is het altijd wenselijk om bij wijziging van uw gegevens steeds ook even het Kerkelijk Bureau te informeren, dus bij verhuizing, overlijden, geboorte graag even een berichtje.

In het najaar gaan er altijd weer een aantal jeugdige leden studeren en verhuizen dan naar elders buiten Zierikzee. Met deze verhuizing worden deze leden automatisch lid in de gemeente waar ze gaan wonen. Als het gewenst is om gedurende de studietijd lid te blijven van de Thomaskerk dan is dit mogelijk als “voorkeurlid”. Geef in dat geval de wens tot voorkeurlidmaatschap even door aan het Kerkelijk Bureau.

Met vriendelijke groeten, J.P.M. (Jos) Maassen
Ledenadministratie, Kerkelijk Bureau “Thomaskerk”
Tel: (0111) 416637; Mail: kbgkzz@zeelandnet.nl


Spaardoosjes voor een beter leven voor vluchtelingen kinderen in Griekenland


Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom
waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger.
Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.
Met de opbrengst van de spaardoosjes steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland en andere Kinderen in de Knel projecten. Wil je/ wilt u de spaardoosjes op 1ste Kerstdag meenemen naar de kerk?
Alvast hartelijk dank!

Namens de diaconie/ZWO, Giel van Leeuwen


Geloven in de kracht van delen: Dekens voor Oekraïne.

Al ongeveer 10 jaar wordt een lokaal van de voormalige Beatrixschool in de Mulockstraat benut om allerlei materiaal op te slaan en aan statushouders uit te delen bij het inrichten van hun huizen als ze op ons eiland komen wonen. Allemaal spullen afkomstig van mensen die ze over hebben zodat ze weer opnieuw een nuttige bestemming krijgen.
Nooit werd er tevergeefs een beroep gedaan op gemeenteleden als er iets nodig was van bedden, bestek, borden enz. tot fietsen. Alles vond een weg naar de nieuwe bewoners.
Soms werden er complete inboedels aangeboden, soms was er geen ruimte genoeg. Het hele eiland wist de ‘opslag’ te vinden om materiaal beschikbaar te stellen of een beroep te doen op ondersteuning. Zonder de hulp van hen die met hun auto en aanhangwagen voor het transport zorgden of de gegeven goederen sorteerden en uitzochten zou het niet mogelijk geweest zijn.
Op maandagmorgen (of na afspraak) was iedereen welkom, soms alleen voor een hartelijk woord maar ook voor kleding.
Het laatste jaar zijn daar de asielzoekers bijgekomen, mensen die letterlijk niets hebben en blij zijn met een schone spijkerbroek en soms niet begrijpen dat het helemaal gratis is.
Maar het motto blijft het is gratis gekregen en wordt gratis verstrekt.
Nu zijn er ook de mensen uit Oekraïne, ze zijn dolblij met kleren en bijv.
schoenen voor de kinderen, dat spaart geld wat ze op kunnen sturen.
Het zijn veelal vrouwen omdat de mannen moeten blijven vechten in een ijskoud land. Daarom vragen ze voor hun familie in Oekraïne warme wollen dekens, die begin januari worden verstuurd. De winkelwagen staat hiervoor klaar in de ontmoetingsruimte van de Thomaskerk.
Hoe blij en dankbaar ze zijn blijkt uit het borduurwerk dat Ria Schoof kreeg: een beschermende paraplu in de kleuren van ons land met daaronder de ontwerpster in de kleuren van haar land omringd door het groen van de hoop
dat het ooit weer zo wordt.

Ria Schoof (info: 06-11083509)
Certificaten

In Radar nr. 2022-3 heeft u kunnen lezen, dat dit jaar de laatste cijfers van de certificaten zijn vrijgekomen voor uitbetaling.
Velen van u hebben hier al op gereageerd, maar er zijn nog heel wat exemplaren in omloop. U kunt uw certificaat nu nog ter verzilvering aanbieden. Alleen bij inlevering kan uitbetaling plaatsvinden. Als u ze bent kwijtgeraakt en het bedrag wilt schenken aan de kerk, dan zal u een formulier worden aangeboden waarin u verklaart af te zien van
uitbetaling mochten de certificaten alsnog gevonden worden.Bijdrage Radar
Veel mensen hebben hun bijdrage voor Radar al betaald voor dit jaar, maar nog niet allemaal. Als u dit nog
niet gedaan heeft, zou u dat dan vóór 31 december willen doen


Digitalisering Actie Kerkbalans

In de periode 14 t/m 28 januari 2023 zal opnieuw de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden worden.
Nieuw is dat we als Thomaskerk naast de bestaande ‘papieren versie’ dit ook digitaal willen gaan doen. Het voordeel hiervan is dat er minder mensen nodig zijn om alles rond te brengen en op te halen.
Dit kan echter alleen uitgevoerd worden als gemeenteleden toestemming geven door het beschikbaar stellen van hun e-mailadres.
Inmiddels hebben diverse gemeenteleden hun e-mailadres opgegeven.
Als u alsnog bereid bent om uw e-mailadres voor de actie Kerkbalans beschikbaar te stellen, dan kunt u dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar: kerkbalans@thomaskerkzierikzee.nl


Nieuwe ledenlijst en Gemeentegids

Tijdens het gemeenteberaad van 10 november 2022 is onder meer de vraag gesteld of het mogelijk is voor de gemeenteleden een nieuwe ledenlijst beschikbaar te stellen. Ook is opgemerkt dat de gemeentegids aan vervanging toe is.
Gemeenteleden hebben het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de kerkenraad ervoor dat de privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn.
Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de Thomaskerk diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. In onze huidige Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is o.a. bepaald dat in principe alle leden toestemming moeten geven om op de ledenlijst vermeld te worden.

Na telefonische contacten en mailwisseling met de PKN is komen vast te staan dat met een gemotiveerd beroep op het ‘gerechtvaardigd belang’ het mogelijk is om een interne ledenlijst als ook een gemeentegids uit te geven zonder dat vooraf alle leden toestemming hoeven te geven.

Van belang daarbij is dat -als er een ledenlijst en een gemeentegids uitgegeven wordt- deze uitgaven daadwerkelijk passen in de gerechtvaardigde activiteiten van de gemeente.

De visie en missie van de Thomaskerk is dat wij als kerkgemeenschap onder Zijn hemel reisgenoten op aarde zijn. Dit betekent dat omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar belangrijke pijlers van onze kerkgemeenschap vormen. Om deze uitgangspunten te kunnen realiseren is het een gerechtvaardigd belang dat de leden kunnen beschikken over een ledenlijst en een gemeentegids.

Op grond van deze argumentatie heeft de kerkenraad besloten dat de huidige AVG van de Thomaskerk aangepast zal worden. Daarin zal uitdrukkelijk worden opgenomen dat zowel de ledenlijst als de gemeentegids alleen binnen de gemeente uitgegeven wordt. Gemeenteleden, die bijvoorbeeld vanwege hun beroep niet op de ledenlijst vermeld willen worden, kunnen gedurende een periode van twee maanden vooraf bezwaar indienen bij het kerkelijk bureau,
dhr. J.P.M. Maassen Mauritslaan 8, telefoon 0111-416637,
e-mailadres: kbgkzz@zeelandnet.nl


Uit vogelen

12 november was het weer zover: Cor, Henk hadden een mooie route bedacht om zoveel mogelijk interessante vogels te spotten.

Verzamelen deden we in Zierikzee, met zijn allen in vier auto’s. Eerst naar de inlaag bij Levensstrijd, daar reden we stapvoets de weg af richting het kantoortje van Natuurmonumenten. Heel comfortabel is dat: gereden worden met het raampje naar beneden en de verrekijker buiten boord, terwijl de bestuurder deskundig commentaar levert.
Daarna reden we naar de Heerenkeet, daar zagen we onder andere een paar zwarte zwanen. Even doorrijdend kwamen we tegen de Schelphoek aan op de keerlus. Daar pakte Cor nog even de échte kijker erbij zodat we het gevleugelde wild nóg dichterbij konden halen.

Ook ging daar de achterklep van Henk’s auto open om koffie, thee, een pakje limonade en een (flinke!) speculaas te verorberen. Tijdens het nuttigen daarvan werd er gezellig gekletst, en niet alleen over vogels.
Henk en Cor hadden al wat verkenningen verricht zodat ze al aardig wisten waar bepaalde vogels mogelijk zouden kunnen zitten. Vaak kwam dat ook uit, hoewel ik soms mijn twijfels had als Cor zonder kijker in de verte wijzend riep: “Zwarte ruiter!” (of iets dergelijks). Maar ja, je gelooft die man gewoon op zijn blauwe ogen. En soms werden
ze verrast uiteraard, want die beestjes zitten niet stil tenslotte.

Het laatste stoppunt was op de Brouwersdam. Grappig is dat je daar eerst
niks ziet, totdat je een poosje stilstaat en steeds meer vogels ziet. Niet alleen
op het water, maar ook op de glooiing.
Daar showden ook een paar Paarse Strandlopers (die je vooral goed herkent vanwege zijn oranje poten, zo leer je nog eens wat).

Achteraf kregen we een compleet overzicht van de vogels die we
met zijn allen gespot hebben en dan sta je toch versteld van wat je níét gezien hebt.

In totaal 49 soorten:
Kees de Kort en
ikonen in het
Stadhuismuseum


Het werk van kunstenaar Kees de Kort (1934-2022) is bekend en geliefd. Generaties kinderen groeiden op met door hem geïllustreerde Bijbels. De kracht en eenvoud van zijn kleurrijke illustraties maken dat de essentie van het verhaal direct bij de kijker overkomt. De Kort schilderde geen plaatjes bij het Bijbelverhaal, hij schilderde het verhaal. Ook ikonen zijn niet bedoeld als illustraties, maar zijn gemaakt volgens richtlijnen die al eeuwen in de ikoontraditie zijn gehanteerd.
Kees de Kort stelde zijn eigen vorm en werkwijze vast en maakte met zijn werk ‘ikonen van deze tijd’.

In de tentoonstelling KEES DE KORT | IKONEN brengen zijn hedendaagse illustraties, samen met traditionele ikonen, belangrijke verhalen uit het christendom tot leven. Door de beide vormen naast elkaar te plaatsen worden overeenkomsten en verschillen zichtbaar


2023
Feestelijke cantates voor het feest van Driekoningen: de feestelijke afsluiting van de kerstperiode.


Het programma voor dit weekend bevat muziek die speciaal voor deze feestdag bestemd is.
De concerten worden verzorgd door de vocalisten en het barokorkest van de
Stichting Maria Magdalena Cantorij Goes onder leiding van Rutger Valentijn
Mauritz.
Er klinken twee cantates van Bach, Sie werden aus Saba alle kommen BWV 65 en Liebster Immanuel, Herzog der Frommen BWV 123.
Daarnaast klinkt ook het schitterende lied ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’ in de vorm van een cantate door Johann Kuhnau en enkele instrumentale en vocale werken.

Concert 7 januari 2023 – 15.30 uur – Gasthuiskerk, Zierikzee
Bestel uw tickets onder deze link: Tickets Zierikzee Gasthuiskerk


Nieuw bedieningspaneel

Er is in de afgelopen weken hard gewerkt door het technisch team. Allerlei verbeteringen zijn aangebracht in de apparatuur. Het meest in het oog springt de nieuwe desk, vervaardigd door Janleen van Liere en de gebroeders Blom. In de vorige opstelling stak een van de beeldschermen flink uit; daardoor miste het overzicht. Nu is alles in één oogopslag te zien en veel beter door één persoon te bedienen