WEEK
BRIEF
48
2017
Zondag 26 november - zaterdag 2 december
Liturgische kleur: groen

KERKDIENSTEN...

Zondag 26 november
-Laatste zondag kerkelijk jaar-
10.00 uur Voorganger: ds. Freek Schipper
collecten: Kerk, Onderhoud
lector: Marja Jonker
organist: Mar van der Veer
kindernevendienst: Suzan Hanse, Colinda Gabriëls
crèche: Hera de Leeuw, Nikita Hulsken
koffie: Trees en Piet Kakebeke

Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Zondag 26 november: Dhr. E. van der Helm

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur

Vrijdag 24 november: mevr. A. Breugem
Vrijdag 1 december: mevr. Westerbeke


BIJ DE DIENSTEN...

Terugblik
Op de dienst van afgelopen zondag zijn allerlei reacties gekomen. Erg positief vond ik die van een man die zei dat hij er moeite mee had dat de dienst niet in de eigen kerk plaatsvond, maar dat hij hem toch wilde meemaken. En die van een ander: ‘Voor mij zelf hoeft die popmuziek niet, maar het is belangrijk om jongeren en mensen van buiten de kerk aan te spreken.’ Dat noem ik inclusief denken: verder kijken dan je eigen wensen, maar je inleven in de leefwereld van anderen. Ik zelf léék misschien ontspannen op het podium te staan, maar dat ik bij voorbeeld vergat het eerste lied te laten zingen, verraadt al dat ik het niet was. De dienst zal nog verder geëvalueerd worden. Dan komt ongetwijfeld ook aan de orde dat zo’n dienst toegankelijk moet zijn voor wie thuis meeluisteren. Omdat er wel vaker diensten in de Nieuwe Kerk gehouden worden, ging ik ervan uit dat dat een kwestie zou zijn van het omzetten van een schakelaar. Iets te gemakkelijk gedacht. Het maken van een opname om op de site van de kerk te plaatsen, is helaas niet gelukt. Excuses aan de mensen thuis; het was echt niet de bedoeling u buiten te sluiten.

Vooruitblik
Zondag 26 november gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Er zijn enkele kleine wijzigingen in het gebeuren: Degene die na het noemen van een naam een kaars aansteekt, ontvangt meteen daarna een roos en het kruisje dat op het gedachteniskleed bevestigd is geweest. Vroeger werd er een extra kaars aangestoken, voor niet bij name genoemde overleden mensen. Dat is komen te vervallen omdat ieder in de gelegenheid wordt gesteld om een drijfkaarsje aan te steken voor andere mensen die zijn overleden en die men wil gedenken. Een suggestie voor wie de dienst thuis meevieren: vraag een kerkganger die u kent om een kaarsje aan te steken ter gedachtenis van wie ú mist.
Bij elke naam die genoemd worden, zullen verhalen en gevoelens bovenkomen. In de kerk is het veilig. Daar hoeft niemand zich te schamen voor emoties. We mogen elkaar tot steun zijn en samen de nabijheid van God ervaren. Familieleden die daar prijs op stellen, komen na afloop van de dienst samen in een ruimte op de eerste verdieping van het kerkelijk centrum, om in alle rust nog wat na te praten.


LEVEN IS MEELEVEN...

Op zondag 19 november is zuster Adriana Jacoba Kloet-Bil overleden. Adrie is 86 jaar geworden. Eerder dit jaar is ze verhuisd vanuit haar woning bij de Nieuwe Kerk naar ’t Vrije 17. Maar de laatste tijd verbleef ze in de Cornelia Stichting, omdat ze lichamelijk en geestelijk achteruit was gegaan. De uitvaart vindt vrijdag 24 november plaats. Van 13.00 tot 13.30 uur is er gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in het kerkelijk centrum van de Gasthuiskerk. In die kerk vindt daarna de Dienst van Woord en Gebed plaats. Daar zal ik in voorgaan. Na de dienst is er een samenzijn in het kerkelijk centrum, maar de crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Komende zondag zal wel de afkondiging van overlijden, voor de voorbeden, worden gedaan. Maar de gedachtenis bij het aansteken van een kaars zal volgend jaar op de laatste zondag van het jaar plaatsvinden.
We wensen Nella en Coby, en iedereen die mevrouw Kloet zal missen, de troost van God toe.

Jan den Boer is opgenomen in het Erasmus MC. Een infectie veroorzaakte buikproblemen. Ook had hij weer vocht achter de longen. Dat wordt weggehaald met hulp van een drain, maar die bezorgt hem veel pijn. Het is op dit moment nog niet bekend hoe lang hij nog in Rotterdam moet blijven. Post die naar de boerderij wordt gestuurd, wordt wel gevonden door familie en dan naar hem toegebracht.

De cardioloog heeft de behandeling die een einde moest maken aan het boezemfibrilleren bij Sjoerd Hamstra, halverwege stopgezet. Het risico bleek te groot. Een teleurstelling voor Sjoerd en Feikje. Er wordt nu gekozen voor een ander soort ingreep, een kijkoperatie. Die is forser, maar heeft meer kans van slagen. Wanneer die zal plaatsvinden, is nu nog niet bekend.

Johan Bin is blij dat hij niet vergeten wordt, ook nu hij al enige maanden in Middelburg is.

Ds. Freek Schipper

(adressen worden in de webversie niet vermeld maar zijn bij de predikant bekend)


UIT DE PASTORIE...

Een gemeentelid wees op het bericht van overlijden van Ds. Henk Favier. Ds. Favier is van 1969 tot 1974 predikant geweest van de Gereformeerde Kerk in Zierikzee. Oudere gemeenteleden bewaren goede herinneringen aan hem. Hij is op 10 november overleden op de leeftijd van 84 jaar. Hij heeft zijn vrouw Nely ruim 11 jaar overleefd. Boven de rouwadvertentie staat: “Door God gekend, door Hem bemind, bij Hem geborgen. Psalm 139”. Onze scriba heeft namens de gemeente een condoleance gestuurd. Voor wie dat zelf ook wil doen is dit het correspondentieadres: Martijn Favier, Gerwenseweg 36, 5708 EK Helmond.

Ds. Freek Schipper


PRESENTATIE ‘Moeder en Zoon - Maria en Jezus in de kunst’...

In de loop der eeuwen zijn Maria en Jezus op talloze schilderijen samen afgebeeld. De schilderkunst weerspiegelt vaak een bepaalde geloofsvisie op Maria en haar aandeel in het verlossende werk van haar Zoon. Maar soms doorbreekt een schilderij het dogma om een vrouw in al haar kwetsbaarheid te tonen. We kijken naar afbeeldingen van schilderijen, luisteren naar toelichtingen en gaan in gesprek over wat ons opvalt of aanspreekt.
Ook wie zich niet opgegeven heeft is van harte welkom.

Woensdag 29 november, 19.30 uur, Thomaskerk


AGENDA...

Zaterdag 25 november
19:30 uur Jeugdclub, Thomaskerk

Zondag 26 november
10:00 uur Laatste zondag van het kerkelijk jaar, Thomaskerk
11:00 uur Aanmelden kerstspel

Maandag 27 november
15:00 uur Moderamen, Thomaskerk

Dinsdag 28 november
19:00 uur Catechese
20:00 uur Catechese
19:30 uur College van Kerkrentmeesters, Thomaskerk

Woensdag 29 november
19:30 uur Moeder en Zoon, Thomaskerk

Wilt u iets op de agenda zetten in de weekbrief?
Stuur het dan naar Wieske van Bleek, e-mailadres: wieskevanbleek@live.nl


 

Weekbrief redactieadres: Ds. F. Schipper. e-mail: weekbriefredactie@thomaskerkzierikzee.nl
Weekbrief verspreiding: dhr. P. Janse, tel 413777

Aanmelden om de weekbrief per e-mail te ontvangen!!!
Wijzigen of opzeggen van de digitale weekbrief!!!