WEEK
BRIEF

21t/m23
2019

Zondag 19 mei- zaterdag 8 juni
Liturgische kleur wit

KERKDIENSTEN...

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen...

 

 


BIJ DE DIENSTEN...

De kinderen zijn deze week naar het leerhuis gegaan om zich bezig te houden met het Avondmaal. Dat hebben ze op allerlei manieren gedaan: met woorden en plaatjes, door er iets voor te maken en door het uit te beelden. In de dienst van 19 mei gaan we ook als volwassenen het leerhuis in, want we blijven ons leven lang leerlingen. In de themapreek komt naar voren dat het Avondmaal in de lijn ligt van de veelzijdige manier waarop de Heer aan ons wil overbrengen wat hij voor ons wil betekenen. Onze woorden en beelden, gebaren en handelingen sluiten daarop aan. De lezingen zijn Johannes 13: 31-35 en 1 Korintiërs 11: 23-26.

Op zondagmorgen 26 mei worden Moira en Aila gedoopt. Ze zijn de dochtertjes van Willem Jan Boot en Suzanne Hagenaars die in het vorige kerkblad aan jullie zijn voorgesteld. Moira is 15 maanden en Aila bijna 4 maanden jong. De voorbereiding van de dienst was erg inspirerend. Suzanne en Willem Jan vertelden bevlogen hoeveel de doop van hun kinderen voor hen betekent. Daar is het een en ander van verwerkt in de toelichting bij de doop en in de overdenking. De lezing die op het rooster staat, Johannes 14: 23-29, is toepasselijk. Die gaat over het doorgeven van liefde onder begeleiding van de Geest van God. Na de dienst is er een bijzondere traktatie – daarover valt verderop in deze Weekbrief meer te lezen.

Op zondagmiddag 26 mei gaan we ‘Samen op reis naar een ander land’. De dienst is voorbereid met leden van de gespreksgroep voor mensen met een verstandelijke beperking. Die heette tot nu toe ‘Schouwenoord’, naar het gezinsvervangende tehuis aan de Touwbaan waar de kring is ontstaan. Omdat die naam niet meer klopt, heet de groep vanaf het komende seizoen ‘De kaars’. Dat is een toespeling op de plek waar we altijd samenkomen: De Kaersekamer aan de Kaersemakerstraat. Maar de naam verwijst vooral naar de kaars die we altijd aan het begin van de bijeenkomsten aansteken als teken van Christus die in ons midden wil zijn. In aansluiting op het jaarthema van de Thomaskerk, ‘Grensgangers’, hebben we in het afgelopen seizoen bijbelverhalen gehoord over mensen die, aangespoord door God, de grens over zijn gegaan naar een ander land. We hebben elkaar verteld over vakantie-ervaringen, maar ook over figuurlijke grensovergangen. Wat doet het met je als je verhuist naar een andere woonvorm of als je gaat stoppen met werken? Daarvan klinkt iets door in deze interkerkelijke dienst. Vooraf is iedereen van harte welkom om elkaar te ontmoeten in de hal van de Thomaskerk. Na de dienst houden de leden van de gespreksgroep en enkele gasten een gezamenlijke maaltijd.

Ds. Piet de Graaf gaat op 30 mei voor in de gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag. Die vindt plaats in de Gasthuiskerk. Dat de gezamenlijke dienst op Oudejaarsavond in de Thomaskerk plaatsvond en dat de predikant van die kerk erin voorging, bleek niet ten koste te gaan van het aantal hervormde kerkgangers. Nu is het andersom. Dus mogen we verwachten heel veel Thomasgemeenteleden naar de Beuze te zien gaan.


UIT DE PASTORIE...

Alternatieve oecumene
De leden van het Platform voor de Kerken in Zierikzee reageerden destijds nogal zuinigjes toen ik met het voorstel kwam om op een speelse manier ons gezicht te laten zien tijdens het evenement ‘Zierikzee 800 jaar stadsrechten’. Maar vooruit, ik mocht wel proberen een kleine musical te laten produceren. Ook sommige mensen die ik vroeg mee te zingen en te spelen, waren aanvankelijk nogal aarzelend. Maar dankzij de muziek van Mar van der Veer en de bezielende regie van Nelleke Tamerus is het beste uit hen tevoorschijn gekomen. Vooral de tweede voorstelling van ‘De glorie van Sieric’ trok veel bekijks en wekte veel bewondering. Al hadden er nog wel wat meer niet-gereformeerden bij gemogen, het was leuk om als mensen van diverse kerken eens op een heel andere manier met elkaar in touw te zijn. Iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd, hartelijk dank!

Tot mijn verrassing ben ik uitgenodigd om voor te gaan in gebed en om verbindende teksten uit te spreken tijdens het jubileumconcert van Laetare. Dat dat koor 25 jaar bestaat, wordt zaterdagavond 24 mei vanaf 19.30 uur gevierd in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zierikzee. Zo heel vaak zal het niet gebeuren, dat een dominee van de Thomaskerk daar het woord mag voeren. Oecumene gedijt vaak nog beter bij koren dan bij de samenwerkingsverbanden van kerken.

Ds. Freek Schipper


NIEUWE AMBTSDRAGERS...

Zoals u in de laatste Radar heeft kunnen lezen zijn er dit jaar binnen de kerkenraad 4 nieuwe ouderlingen en 3 nieuwe diakenen nodig. Wij willen u als gemeente in de gelegenheid stellen om namen aan te dragen van personen die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Ons verzoek aan u is dan ook om met ons mee te denken en daarom een briefje met één of meerdere namen te deponeren in de bus die vanaf a.s. zondag 19 mei in de ontmoetingsruimte van de kerk staat. Het is de bedoeling dat u de naam van de persoon die u geschikt acht noteert en daarbij aangeeft of dit voor ouderling of diaken is. Wilt u ook uw eigen naam er bij zetten? Wij hopen natuurlijk op een groot aantal briefjes met namen.

Namens de kerkenraad,
Trees Kakebeke, scriba


LEVEN IS MEELEVEN...

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA...

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de weekbrief?
Stuur het dan naar Wieske van Bleek, e-mailadres: wieskevanbleek@live.nlWeekbrief redactieadres: Ds. F. Schipper. e-mail: weekbriefredactie@thomaskerkzierikzee.nl
Weekbrief verspreiding: dhr. P. Janse, tel 413777

Aanmelden om de weekbrief per e-mail te ontvangen!!!
Wijzigen of opzeggen van de digitale weekbrief!!!