EREDIENSTEN

paaskaarsDe gemeente viert

Op de eerste dag van de week, de opstandingsdag, komt de gemeente bijeen om te vieren. Vieren, want er is alle reden om feestelijk te gedenken hoe God naar mensen omziet. Hoe wij mens mogen zijn in het spoor van Jezus. Hij heeft met zijn levensstijl zichtbaar gemaakt hoe God zijn schepping trouw blijft. We komen bijeen als leden van een gemeente en leggen aan God en aan elkaar voor wat we op het hart hebben. We luisteren naar de bijbel, Gods Woord voor ons leven, en proberen ons daarvoor te openen. Na de ontmoeting met die boodschap van trouw, in taal en teken (doop of avondmaal) gaan we terug naar onze plaats in de wereld. Deze kerkdienst, of met een oud woord godsdienstoefening, helpt om ons te oefenen in een manier van kijken (met bewogenheid, hoop en naastenliefde), in een manier van luisteren (onderscheidend waarop het aankomt, open naar wat er leeft in de wereld om ons heen, gericht op Gods rijk in deze wereld) en een manier van handelen (opbouwend, delend, verzoenend, werkend aan eerlijke verhoudingen).

De kerkdiensten kennen vaak een bepaalde gang van zaken, de liturgie waarin het bovenstaande aan bod komt. Naast bijbellezing en gebed speelt muziek een belangrijke rol. Zoals kerkvader Augustinus het al verwoordde: 'Zingen is dubbel bidden' of om met een meer eigentijdse kerkvader Willem Barnard te spreken: 'We zingen niet omdat we zijn, maar we zijn omdat we zingen.' Het voert wat te ver om alle aspecten van de liturgie hier te noemen. Aarzel niet om eens een vraag te stellen wanneer iets niet duidelijk is! Hierna worden enkele aspecten genoemd van de zondagse eredienst. Zie het als een hartelijke uitnodiging om mee te vieren!

De kerkdiensten op zondag beginnen om 10.00 uur.

Kleuren van het kerkelijk jaar

Ons zonnejaar is onderverdeeld in seizoenen die elk hun eigen kenmerken hebben. Niet gauw zal iemand hartje winter denken dat het hoog zomer is. Ook in de kerk is het jaar verdeeld in verschillende periodes met elk hun bijzonderheden. Het kerkelijke jaar begint niet op 1 januari, maar met de eerste zondag van Advent, de vier weken van verwachting voorafgaand aan het kerstfeest. En zo loopt het van Kerst via de Veertigdagentijd naar Pasen, naar Pinksteren en weer naar Kerst. Het ritme dat door opvolging van feesten ontstond, is door de kerk in de loop der eeuwen verder vorm gegeven. Belangrijke gedeeltes uit de Bijbel worden steeds op een bepaalde zondag gelezen. Behalve door dit leesrooster, werd de gemeente ook geholpen door verschillende kleuren in haar gang door het kerkelijke jaar. Een bepaalde kleur hoort bij een bepaalde tijd van het kerkelijk jaar, zoals sneeuw hoort bij de winter en vrolijk zonlicht bij de zomer. Eén van deze kleuren is elke zondag zichtbaar, ook in onze kerk. Er hangt een kleed, het zogenaamde antependium, aan de preekstoel. Deze kleden wisselen van kleur.
In het schema hieronder, de klok van de kerk, is af te lezen welke periode welke kleur draagt.

  • Paars is een kleur die past bij inkeer, bezinning en rouw.
  • Wit is een echte feestkleur.
  • Rood doet denken aan het vuur, de vurigheid van de Heilige Geest.
  • Groen, de kleur die het meest te zien is in de kerk, getuigt van hoop, groei en een nieuwe schepping.

Zo helpen de kleuren ons bij het gedenken van de grote daden Gods, elke zondag opnieuw.

kleuren kerkelijk jaar

de Maaltijd van de Heer

Jezus heeft de Maaltijd aan zijn leerlingen gegeven. Dit om feestelijk met elkaar te gedenken hoe zijn leven een nieuwe toekomst brengt. In onze gemeente vieren we de Maaltijd van de Heer zo'n zesmaal per jaar in de ochtenddienst. Vaak vindt dit plaats terwijl de gemeente in de bank zit. Het avondmaal wordt ook wel in de avonddienst gevierd; dan benutten we de vorm van een lopend avondmaal of een Viering in de kring. Allen die de Heer liefhebben zijn tot Maaltijd genodigd. Zo mogen jonge en oude gemeenteleden samen deel hebben aan de tekenen van Gods grote liefde. Ook gasten in onze gemeente zijn dus altijd hartelijk uitgenodigd om met ons het avondmaal mee te vieren. Kinderen worden overigens een enkele maal per jaar uitgenodigd om uitleg te krijgen van wat er zoal in de kerk en bij het avondmaal gebeurt. In speciale gevallen (bijvoorbeeld bij ziekte of kwetsbare gezondheid) bestaat de mogelijkheid thuis het avondmaal te vieren. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.
Enkele malen per jaar vinden, in samenwerking met de Hervormde Gemeente en de Chr. Gereformeerde kerk, gezamenlijke vieringen van het Avondmaal plaats in zorgcentrum Borrendamme en zorgcentrum De Wieken.

Viering van de Heilige Doop

De doop is een sacrament waarin veel van het christelijk geloof is samengebald. Het is een rijke manier om te vieren hoe God zich met een menskind wil verbinden. Het verbond dat de Levende God met Abraham gesloten heeft, vernieuwt zich bij elk mensenkind dat gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In het licht van die volheid van God mag een mens met toekomst leven. Meestal wordt de doop bediend aan jonge kinderen, maar ook wie op latere leven de weg van Jezus wil gaan kan gedoopt worden.
Een doopviering is een ingrijpend moment in het leven de dopeling, de ouders, grootouders en verdere familie. Maar ook voor de gemeente is het een rijk moment om in te delen. Door gesprekken en voorbereiding kan de beleving van de doop zich verdiepen. Neem daartoe tijdig contact op met de predikant.

Zegenviering bij een huwelijkssluiting

Twee mensen komen na hun huwelijkssluiting op het gemeentehuis naar de kerk, omdat ze niet alleen voor elkaar gekozen hebben maar zich ook zelf gekozen weten. Wat er tussen hen is gegroeid en opgebouwd vervult hen en ons met vreugde en hoop: een kans om aan een medemens te ervaren wat liefde vermag. Zo komen zij als pasgetrouwden in de kerk: om elkaar het eigen leven toe te zeggen en er Gods zegen over te vragen. Zij willen in liefde en trouw het leven delen; in vrijheid elkaar nabij zijn; elkaar blijven zoeken, ook door pijn en weerstand heen; anders en eender, ongekend en vertrouwd. Zo willen zij voor God en mensen beloven elkaar te eerbiedigen en terzijde te staan als schepsel naar Gods beeld, om zo elkaars geschiedenis mee op te nemen en elkaars toekomst open te houden. Voortaan willen zij samen genoemd en gekend worden, verantwoordelijk voor wie hen op hun weg wordt toevertrouwd. Wat zij elkaar toezeggen: 'ik zal er zijn voor jou' zegt God alle mensen toe, die zich naar Gods weg willen richten. Zo mogen wij onze belofte aan elkaar gedragen weten door Gods liefde die de onze zuivert en verdiept, vernieuwt en kracht geeft. Samen met de voorganger bereiden de huwelijkspartners deze dienst voor. In dat licht is het verstandig wanneer zij tijdig met de predikant contact zoeken.

Dienst van Woord en gebed na een overlijden

Voor iemand begraven of gecremeerd wordt, komen we bijeen in de kerk om troost te zoeken en God te danken voor wat ons in het leven van deze mens geschonken is. In tijden van verdriet kunnen mensen erg kwetsbaar zijn. Dat is een van de redenen waarom bij de samenstelling van de Dienst van Woord en gebed nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de situatie en wensen van de familie. Als regel geldt dat wanneer de betrokkenen in het verdriet zich ook echt betrokken kunnen weten in het afscheid, dit positief bijdraagt aan het omgaan met dit verlies.