De Gereformeerde kerk in Zierikzee wil zelfbewust deel zijn van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij voedt zich aan de wekelijkse kerkdiensten in haar kerkgebouw de Thomaskerk, waarin de omgang met de Levende God in liederen en gebeden geoefend wordt, en de bijbel wordt gelezen en gedeeld voor vandaag en morgen. Creativiteit en persoonlijke betrokkenheid zijn daarbij terugkerende elementen. Het omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel van het gemeente-zijn. Daarnaast loopt de gerichtheid op de vragen vanuit onze wereld en de verantwoordelijkheid naar de samenleving als een rode draad door de activiteiten.

Onze kerkelijke organisatie kent 2 onderdelen: de Kerk en de Diaconie.

Kerk:

Algemene gegevens:

Statutaire naam: Gereformeerde kerk Zierikzee
Telefoon 0111-412445
RSIN/Fiscaal nummer: 002.601.527
Website adres: www.thomaskerkzierikzee.nl / www.gereformeerdzierikzee.nl
E-mail: scriba@thomaskerkzierikzee.nl
Adres kerkgebouw: Thomaskerk, St. Domusstraat 35, 4301 CM Zierikzee.
Postadres scriba: Mw. T.R.M. Kakebeke-v.d. Heijden, Dulve 25, 4303 BD Zierikzee.
Bank: NL96 RBRB 0898 5155 13 (Regiobank)
NL52 INGB 0666 4139 16 (ING bank)
Kamer van Koophandel: 76445089

Doelstelling/visie:
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar structuur, organisatie, toezicht, enz. De Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

Beleidsplan:
De Gereformeerde kerk Zierikzee is deel van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze heeft ervoor gekozen om zich, omwille van een herkenbare identiteit, vooral te presenteren als “Thomaskerk Zierikzee”. Zij voedt zich aan de wekelijkse kerkdiensten, waarin de omgang met de Levende God in liederen en gebeden geoefend wordt en de bijbel wordt gelezen en gedeeld voor vandaag en morgen. Creativiteit, kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid zijn daarbij terugkerende elementen. Het omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel van het gemeente-zijn. Daarnaast loopt de gerichtheid op de vragen vanuit onze wereld en de verantwoordelijkheid naar de samenleving als een rode draad door de activiteiten.
In een snel veranderende samenleving zoekt onze gemeente kansen te bieden voor een leven met God, als een weg van verdieping in geloof, hoop en liefde. De reisbeschrijving put zij uit een actieve en veelzijdige omgang met de bijbel. Essentieel is de oriëntatie op Jezus Christus als de reisgenoot die de weg weet. De gemeente is een oefenplaats om volgeling te zijn met al onze talenten, beperkingen en betrokkenheid. Belangrijk is dat in de gemeente een sfeer van verdraagzaamheid heerst, zonder dat deze verflauwt tot desinteresse. De diversiteit aan geschiedenis, overtuiging en mogelijkheden die onder de gemeenteleden waar te nemen is, zien we als een uitdagende rijkdom. De ontmoeting met elkaar en de uitnodiging tot meeleven zijn hiertoe belangrijke stimulansen. Meeleven is altijd een wisselwerking, waarbij uiteraard rekening gehouden kan worden met individuele beperkingen.
Wie ontdekt hoe rijk het is dat God naar ons omziet, die wil ook zelf naar anderen omzien. Daarbij maakt het geen verschil of die anderen ook christen zijn of niet. De gemeente is daarbij als een oefenplaats om dit omzien naar elkaar te verdiepen. Een betekenisvol woord voor dit omzien is pastoraat (pastor betekent herder, ‘mijn broeders hoeder’).

Het volledige beleidsplan van onze gemeente kunt u hier lezen.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van onze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden: 1 predikant, 12 ouderlingen (waarin 1 ouderling-scriba en 3 ouderling-kerkrentmeesters) en 7 diakenen. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. Het college bestaat uit 6 leden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).


Beloningsbeleid:
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Zie hiervoor het document 'Vergoedingenbeleid vrijwilligers'.

Verslag Activiteiten:
Naast de gebruikelijke activiteiten van een kerkgenootschap rondom o.a. de wekelijkse erediensten en de pastorale zorg, is er een uitgebreid programma met activiteiten. Zie hiervoor het onderdeel “Aanbod”.

Financiële verantwoording en overzicht van voorgenomen bestedingen:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Naast de inzamelingen tijdens de erediensten wordt aan de kerkleden elk jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd om de diverse taken te kunnen uitvoeren, de zogenaamde VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage). De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk werk in de kerk vertoont een grote mate van continuïteit: de ambtsdragers en andere (pastorale) werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In het onderstaande overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht. In de 1e eerste kolom staat de begroting van het laatste volledige boekjaar. In de 2e kolom staan de resultaten van de daadwerkelijk gerealiseerde baten en lasten over dit boekjaar. En in de 3e kolom staan de resultaten van het voorlaatste volledig boekjaar (2017).
Na een paar jaar met behoorlijke afwijkingen in de jaarrekening t.o.v. de begroting, is 2018 weer een “gewoon” jaar nu we het hele jaar weer een fulltime predikant hebben.
In 2017 waren er nog afwijkingen omdat in de begroting 2017 was uitgegaan van het vervullen van de predikantsvacature direct per 1 januari. Omdat dit pas per 23 april 2017 is gelukt, zijn de kosten van het traktement e.d. van de predikant lager gebleven. Maar de kosten van preekvoorziening en tijdelijk pastoraat zijn natuurlijk hoger uitgevallen. Net als in 2016 zijn de meevallende kosten van het pastoraat gebruikt om nog meer verbeteringen in de pastorie aan te brengen: een nieuwe badkamer en vervanging van de verouderde meterkast.
In 2018 zijn de inkomsten ruim € 1.000,= hoger uitgekomen dan begroot. Bij de uitgaven zijn er o.a. wat meevallers bij de kosten van kerkdiensten en het onderhoud van de gebouwen. Er was een begroting voor 2018 met een negatief resultaat van € 3.090,=, maar door de meevallers komt de rekening 2018 uit op een positief saldo van € 500,=.
Zo’n prachtig resultaat stemt tot dankbaarheid.
Aan het einde van een boekjaar maakt de boekhouder de jaarrekening. Na onderzoek door de controlecommissie wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Kerkrentmeesters. Hierna wordt de rekening ter vaststelling voorgelegd aan de Kerkenraad en de gemeente.

Thomaskerk begroting
2018
rekening
2018
rekening
2017
BATEN      
opbrengsten uit bezittingen 14.430 14.470 12.835
bijdragen gemeenteleden 120.030 118.615 120.926
subsidies en bijdragen / legaten - - -
totaal baten € 134.460 € 133.085 € 133.761
       
LASTEN      
bestedingen pastoraat 87.610 87.296 77.806
bestedingen kerkdiensten, catechese, etc. 5.000 3.956 3.607
lasten kerkelijke gebouwen 15.490 13.139 15.724
lasten overige eigendommen en inventarissen 6.850 5.676 26.557
verplichtingen/bijdragen andere organen 7.600 7.398 7.591
overige lasten/ vergoedingen/kerkblad 2.800 1.394 2.048
beheer en administratie 5.600 5.614 5.241
saldo toevoeging/onttrekking aan fondsen 6.100 7.637 -3.372
rentelasten/bankkosten 500 475 467
totaal lasten € 137.550 € 132.585 € 135.669
       
Resultaat (baten - lasten) -3.090 € 500 -1.908
 

 
Diaconie:

Algemeen:

Statutaire naam: Diaconie van de Gereformeerde kerk Zierikzee
Telefoon 0111-412445
RSIN/Fiscaal nummer: 824.104.547
Website adres: www.thomaskerkzierikzee.nl / www.gereformeerdzierikzee.nl
E-mail: diaconie@thomaskerkzierikzee.nl
Adres kerkgebouw: Thomaskerk, St. Domusstraat 35, 4301 CM Zierikzee.
Postadres diaconie: Geen.
Bank: NL08 INGB 0666 4137 38 (ING bank)
Kamer van Koophandel: 76445208

Doelstelling/visie:
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar structuur, organisatie, toezicht, enz. De Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Diakenen zijn vanouds de dienaars rond de tafel van de Heer. Zij zijn erop gericht dat er werkelijk gedeeld kan worden en dat er voor iedereen plaats is. In verantwoordelijkheid voor de samenleving dagen ze gemeenteleden uit tot een dienende betrokkenheid die gericht is op de heelheid van de mens in Christus. Rechtvaardigheid en barmhartigheid zijn daarbij kernbegrippen. Onze diakenen werken met een duidelijke taakverdeling. Dit vraagt om goede afstemming en communicatie. Jaarlijks wordt bezien welke onderwerpen in de komende periode extra aandacht verdienen. Binnen de diaconie heeft ZWO een herkenbare plaats. Als invalshoeken van het diaconale werk krijgen Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking aandacht via het materiaal dat de landelijke kerk daartoe aanreikt.

Het volledige beleidsplan van onze gemeente kunt u hier lezen.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van onze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden: 1 predikant, 12 ouderlingen (waarin 1 ouderling-scriba en 3 ouderling-kerkrentmeesters) en 7 diakenen. Het college van diakenen is verantwoordelijk voor van de diaconale aangelegenheden van de gemeente. Het college bestaat uit 7 leden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

Beloningsbeleid:
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Zie hiervoor het document 'Vergoedingenbeleid vrijwilligers'.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Een overzicht kunt u hier lezen.

Financiële verantwoording en overzicht van voorgenomen bestedingen:
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Naast de inzamelingen tijdens de erediensten wordt aan de kerkleden elk jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd om de diverse taken te kunnen uitvoeren, het zogenaamde Missionair Diaconaal Aandeel. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en door betaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de inkomsten ook besteed aan de kosten en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In het onderstaande overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.
In de 1e kolom staat de begroting van het laatste volledige boekjaar. In de 2e kolom staan de resultaten van de daadwerkelijk gerealiseerde baten en lasten over dit boekjaar. En in de 3e kolom staan de resultaten van het voorlaatste volledig boekjaar (2017).
Net als in 2017 zijn ook in 2018 de inkomsten en uitgaven structureel hoger door de ontvangen bijdrage uit het Steunfonds Lucaskamers: in 2018 was hieruit zelfs € 12.000,= beschikbaar door een meevallend dividend uit de belegging in het ASN Microkredietfonds. Dit fonds is in 2015 gevormd uit de verkoop van 3 woningen en zal de komende 20 tot 30 jaar giften verstrekken uit het vermogen en de daaruit ontvangen revenuen aan bepaalde plaatselijke en regionale ANBI’s.
Aan het einde van een boekjaar maakt de penningmeester de jaarrekening. Deze wordt voorgelegd aan het college van diakenen. Na goedkeuring wordt de rekening ter vaststelling voorgelegd aan de kerkenraad en de gemeente.

Diaconie Thomaskerk begroting
2018
rekening
2018
rekening
2017
baten      
rentebaten en dividenden 7 - -
bijdragen gemeenteleden diaconie 9.000 9.449 9.402
bijdragen gemeenteleden ZWO 6.900 7.620 7.115
collecten / giften 3.600 3.310 2.952
overige bijdragen diaconie 10.000 12.000 10.000
door te zenden collecten 3.650 3.471 3.586
totaal baten € 33.157 € 33.850 € 33.055
       
lasten      
lasten kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten 1.430 1.265 1.138
verplichtingen/bijdragen andere organen 3.300 4.022 3.214
kosten beheer en administratie 125 391 194
Diaconaal werk plaatselijk 9.600 9.926 10.706
Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 2.650 2.000 2.500
Diaconaal werk wereldwijd 6.200 8.905 5.696
Missionair aandeel buitenland 4.600 4.450 5.517
Missionair aandeel binnenland 4.850 4.485 3.800
rentelasten/bankkosten 400 417 386
totaal lasten € 33.155 € 35.961 € 33.151
       
Saldo baten-lasten € 2 -111 -96