Algemeen:

De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) coördineert de aandacht voor onze verre naaste. Via Kerk-in-Aktie worden wereldwijd veel projecten van verbondenheid en hulp mogelijk gemaakt. De plaatselijke commissie ZWO brengt deze projecten onder de aandacht en stimuleert het partnercontact met christenen in Garu, Ghana. Namens de kerken in de classis Zierikzee is Jasper Maas met zijn gezin uitgezonden naar Ghana, om daar de kerken te steunen bij een opleidingsinstituut waar voorgangers korte trainingen ontvangen.
De commissie ZWO zorgt voor de verspreiding van het blad Vandaar.
De verbondenheid met de verre naaste kan overigens ook tot uitdrukking worden gebracht door klant te worden bij de Wereldwinkel, Mol ('t Gravensteen)in Zierikzee.

De ZWO-commissie functioneert als onderdeel van de diaconie en heeft kortgezegd een uitvoerende taak op het gebied van toerusting, fondsenwerving en informatieverstrekking en schrijfacties.

De ZWO-commissie bestaat uit de volgende personen:

Giel van Leeuwen
Johan Bin

Voor informatie Diaconie/ZWO Postbus 124, 4300 AC Zierikzee


Nieuws:

Als Thomaskerk ondersteunen we via de classicale zendingscommissie twee projecten in Pakistan. Het ene project heet NOAD, het andere project KOR GRIT

Gezond voedsel

NOAD is een netwerk van drie organisaties en is opgericht in 2003. Men is actief in de gebieden Vehari, Sahiwal en Khanewal in de provincie Punjab. NOAD richt zich voornamelijk op het trainen en onderwijzen van arme boeren, loonarbeiders en arme gezinnen. Het doel is om hogere inkomens, gezonde voeding en voedselzekerheid te creëren. Men traint boeren om met vernieuwende technieken en goede irrigatie betere opbrengsten te behalen met hun landbouwactiviteiten en met hun veestapel. Ook brengt men de boeren bijeen in samenwerkingsverbanden, zodat men van elkaars kennis kan profiteren en samen betere prijzen kan bedingen voor hun producten. Ook staat men samen sterker ten opzichte van de overheid en grootgrondbezitters.

Directe steun aan 50.000 mensen

NOAD hecht in haar werk zeer aan de participatie van de gehele gemeenschap en de gelijke participatie van vrouwen. Ook let men op de ecologische duurzaamheid van de landbouwactiviteiten. NOAD is er op gericht dat de boeren uiteindelijk zonder steun van buitenaf kunnen functioneren. In de komende jaren biedt NOAD directe steun aan 8.400 gezinnen, ongeveer 50.000 personen. Men hoopt echter een drie keer zo groot publiek te bereiken, omdat van de boeren verwacht wordt dat zij de opgedane kennis delen met anderen.

Kinderen met een verstandelijke beperking

Project NOAD

Tijdens hun werk in de dorpen kwamen de medewerkers van NOAD de schrijnende situatie van verstandelijk beperkte kinderen tegen. Naast het landbouwwerk heeft NOAD nu een programma opgezet om de situatie van 90 verstandelijk beperkte kinderen te verbeteren. Met de ouders wordt onderzocht wat een kind allemaal kan leren om zich onafhankelijker op te stellen in de gemeenschap. Deze ouders worden getraind om de kinderen hierbij te helpen. Er wordt daarnaast veel werk gemaakt van bewustwording in de dorpen; gehandicapten hebben dezelfde rechten als ieder ander. Er worden met behulp van NOAD ouderorganisaties opgezet en getraind, die zich actief gaan inzetten voor lobby voor deze rechten.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ´W 009309

Pakistan project Kor Grit

In het overwegend islamitische Pakistan nemen christenen en kerken een bescheiden (1,5%) en tweederangs plaats in. Na 11 september 2001 is deze situatie alleen maar verslechterd. Aanslagen op christenen en christelijke doelen in Pakistan veroorzaken veel onrust onder de kwetsbare minderheid. Veel religieuze minderheden worden benadeeld op grond van de Wet tegen Godslastering, maar sowieso is er een steeds grotere wetteloosheid in het land.

Christian Study Center

Het CSC is in 1968 opgericht door de Pakistaanse Raad van Kerken. Al sinds de oprichting wordt men ondersteund door Kerk in Actie en haar voorgangers. De belangrijkste activiteiten van het CSC zijn het maken van wetenschappelijke studies op het gebied van interreligieuze dialoog, het verzorgen van lesmateriaal, seminars, workshops en de uitgave van het tijdschrift Al-Mushir, waarmee ten minste vijfhonderd studenten worden bereikt. Daarnaast heeft men een goede vakbibliotheek, waar zowel christen- als moslimstudenten gebruik van maken. De belangrijkste activiteiten van het CSC voor de komende jaren zijn 1) een bewustwordingsprogramma voor de rechten van minderheden en 2) interreligieuze initiatieven voor vreedzaam samenleven. De CSC heeft een goed gebouwencomplex, en een hostelgebouw. Er kunnen ook internationale studenten een stage lopen, of bv. een blok praktische islam-christen studie doen.

Religieuze minderheden

Project Kor Grit

Er zijn geregeld spanningen tussen moslims en christenen in Pakistan. De moslimmeerderheid wreekt zich op de zwakke christen-minderheid als er elders in de wereld moslimbroeders door westerse (=christelijke) staten worden aangevallen. In Pakistan worden op basis van de Wet tegen Godslastering veel wreedheden begaan tegen mensen van religieuze minderheden, zowel tegen hindoes als christenen, maar ook tegen eigen islamitische etnische minderheden. Bovendien zijn christenen en andere religieuze minderheden in juridisch opzicht achtergesteld: in rechtszaken telt het getuigenis van een christen slechts voor de helft en dat van een christenvrouw zelfs maar voor een kwart ten opzichte van moslims. Het CSC organiseert elk jaar twee provinciale bijeenkomsten voor advocaten, journalisten, religieuze, politieke, sociale en jeugdleiders uit religieuze minderheden, om hen te ondersteunen in het werk dat ze doen als vertegenwoordiger van de religieuze minderheden in Pakistan. Samen met hen wordt gediscussieerd hoe minderheden kunnen deelnemen aan het politieke proces. Ook organiseert het CSC een nationale seminar over de participatie van minderheden in het parlement. Het CSC wil het vreedzaam samenleven van verschillende religieuze groepen bevorderen. Religieuze intolerantie en discriminatie van minderheden is aan de orde van de dag. Met name de sociale middenklasse en de lagere klasse is verdeeld vanwege regionale, etnische en ideologische verschillen. Door middel van onderwijs en bewustwording worden religieuze leiders en jeugdleiders uit zowel de islam, het christendom als het hindoeïsme door het CSC getraind om religieus extremisme en religieuze vooroordelen weg te nemen. Het CSC wil een brug bouwen tussen moslim- en niet-moslimgemeenschappen en biedt daarom trainingen voor werknemers van tien verschillende organisaties.

Belangrijke positie

Het Christian Study Centrum heeft in de loop der jaren een belangrijke positie in de Pakistaanse samenleving ingenomen. Men onderhoudt een belangrijke en zeer kritische relatie met de Pakistaanse overheid, vooral met het ministerie van Religieuze Zaken. Vanaf november 2013 werkt Kor Grit afwisselend periodes in Pakistan en Nederland. In Pakistan onderzoekt hij de relaties tussen Pakistaanse christenen en andere Pakistanen. Hij doet dit onder begeleiding van het Christelijk Studie Centrum (CSC) in Rawalpindi en samen met de kerk in Pakistan. In Nederland werkt hij als assistent onderzoeker, verbonden aan de faculteit religieuze studies en theologie van de Universiteit Utrecht. Hij hoopt zich in vier jaar te ontwikkelen tot een expert op het gebied van relaties tussen het christendom en de islam in Pakistan.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 004757'
Eind oktober begin november 2016 organiseerd de classicale zendingscommissie een avond over deze projecten.

Namens de zendingscommissie van de Thomaskerk Johan Bin

 

 
 

Bron foto's www.kerkinactie.nl